Databaser: design och programmering, 7.5 hp

Databases: Design and Programming, 7.5 credits

732G16

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Eva Ragnemalm

Kursansvarig

Eva Ragnemalm

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 4 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
  Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
  samt
  Engelska 6
  samt
  Matematik 3b/3c eller Matematik C
 • Minst 37 hp på de kurser som ingår i termin 1 och 2 på Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förstå och kunna använda de viktigaste begreppen inom databasområdet på ett korrekt sätt.
 • kunna designa en datamodell med hjälp av ER-modellering
 • kunna utforma och använda en relationsdatabas med hjälp av SQL.
 • förstå den teoretiska grunden för relationsmodellen och hur denna påverkar vad som är bra design av en databas, speciellt normalisering.
 • känna till hur datalagringsteknik påverkar databashanteringssystemet och hur man med hjälp av indexering kan snabba upp sökningar.
 • känna till de viktigaste problemen som kan uppstå när databasen används av många användare och några möjliga lösningar på detta.
 • känna till hur databashanteringssystemet kan garantera att data är persistenta och hur detta löses med hjälp av databasåterställning och backup.
 • kunna använda en relationsdatabas via ett egenkonstruerat applikationsprogram genom att utnyttja fördefinierade programbibliotek, t.ex JDBC.

Kursinnehåll

Principer för och använding av generella databashanteringssystem (DBMS), metoder för databasdesign och databasanvändning. Datamodelleringstekniker: ER-modellen, relationsmodellen. Databasspecifika datastrukturer, SQL, relationsalgebra, databasintegritet, säkerhet, transaktioner, samtidighetskontroll, recovery.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Kursen kräver också övning på egen hand. Föreläsningarna behandlar teori och metodik samt ger praktiska exempel. Under lektioner och laborationer övas metodiken samt genomförs ett projekt som innefattar design och implementation av en databas som används via ett egenkonstruerat program.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen samt godkända laborationer.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 3.5 hp U, G
TEN1 Tentamen 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.