Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys, 180 hp

Bachelor´s Programme in Statistics and Data Analysis, 180 credits

F7KSA

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområde Statistik

Studietakt

Helfart

Inledning

Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen med statistik som huvudområde. Arbetsmarknaden för statistiker är mycket bred. Efter examen kan statistiker och dataanalytiker exempelvis arbeta med opinions-, marknads- eller kundundersökningar, att analysera och hitta mönster i köp- och säljdata, att utvärdera effekten av läkemedel, samt att prognosticera framtida händelser inom företag, förvaltningar och organisationer både inom den privata och offentliga sektorn. Utbildningen ger även en grund för forskningsförberedande studier i statistik.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet statistik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen i statistik skall studenten

 •  visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 •  visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 •  visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 •  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen i statistik skall studenten

 •  visa förmåga att inom huvudområdet statistik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 •  visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål:

För kandidatexamen i statistik skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom programmering, dataanalys och databashantering,
 • visa kunskap och förståelse om vikten av att integrera statistisk metodik med metoder inom andra kunskapsområden,
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att kunna utöva sitt statistikyrke inom ramen för hållbar utveckling.

Innehåll

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom statistik- och dataanalyskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från det första årets kurser byggs på med fortsättningskurser och fördjupningskurser på högre nivå. För att kunna förstå de statistiska metoderna och för att kunna utföra de statistiska analyserna inhämtas även kunskaper inom matematik, programmering och databashantering under första och andra året. Under femte terminen breddas kunskaperna och förmågorna inom statistik och dataanalys genom flera valbara statistikkurser inriktade på olika typer av frågeställningar, datamaterial och statistiska metoder. Det är även möjligt att studera utomlands under denna termin. Under sjätte terminen läser den studerande valfria kurser samtidigt som det självständiga examensarbetet i statistik skrivs, ofta i nära samarbete med uppdragsgivare från näringslivet. 

De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål utvecklas hela tiden genom återkommande inslag där dessa tränas med stigande krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa statistiska modeller och teorier, ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt, samt presentationsfärdigheter. 
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Den bärande idén är att de studerande aktivt skall efterfråga, söka och inhämta kunskaper och färdigheter. Formerna för detta kommer att variera mellan olika ämnen och kurser. Ett genomgående tema för många kurser i främst statistik och data/IT är att de byggs upp kring verklighetsanknutna projekt. De studerande arbetar enskilt eller i grupp med projekten, och för att visa på möjliga lösningar till problemen erbjuds de studerande föreläsningar, lektioner och datorövningar. För andra kurser, främst i matematik och statistik, är färdighetsträning ett centralt moment. I dessa kurser består undervisningen främst av föreläsningar och lektioner samt av mycket färdighetsträning genom vanliga räkneövningar och olika typer av datorövningar. 
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att bli behörig till termin 3 ska den studerande ha uppnått minst 37 hp på de kurser som ingår i termin 1 och 2. För att bli behörig till termin 5 ska den studerande ha alla högskolepoäng på kurser från termin 1 och 2 godkända samt ha minst 30 hp på de kurser som ingår i termin 3 och 4 godkända. För att påbörja det självständiga examensarbetet i statistik, 15 hp, ska den studerande vara godkänd på minst 60 hp på kurser i statistik på grundläggande nivå, samt på minst 15 hp på kurser i statistik på fördjupningsnivå, inom programmet.

  Examenskrav

  Studerande som uppnått 180 hp inom programmet uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet. För kandidatexamen i statistik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete på 15 hp) inom statistik. I examensbeviset anges att studierna fullgjorts inom programmet i Statistik och dataanalys. I beviset förtecknas genomgångna kurser och övriga moment i utbildningen.
   

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Statistik

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science (180 credits) with a major in Statistics

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2022

  Termin 2 VT 2023

  Termin 3 HT 2023

  Termin 4 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  732G17 Grundläggande SAS-programmering 7.5 G1F v202404-202413 O
  732G20 Statistisk teori 7.5 G1F v202404-202416 O
  732G39 Projektarbete i statistik 7.5 G1F v202404-202423 O
  732G16 Databaser: design och programmering 7.5 G1F v202414-202423 O

  Termin 5 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  732G08 Multivariata metoder 7.5 G2F v202434-202443 V
  732G12 Data Mining 7.5 G2F v202434-202443 V
  732G34 Statistiska metoder för komplexa data 7.5 G2F v202444-202503 V
  732G43 Bayesiansk statistik 7.5 G2F v202444-202503 V

  Termin 6 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  732G47 Kandidatuppsats i Statistik 15 G2E O