Kandidatuppsats i Statistik, 15 hp

Bachelor's Thesis in Statistics, 15 credits

732G47

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linda Wänström

Kursansvarig

Linda Wänström

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
  Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
  samt
  Engelska 6
  samt
  Matematik 3b/3c eller Matematik C
 • 60 hp godkända från termin 1 till 2 samt minst 30 hp från termin 3 till 4 på Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys varav minst 60 hp på kurser i statistik på grundläggande nivå samt minst 15 hp på kurser i statistik på fördjupningsnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera, formulera och lösa ett aktuellt statistiskt problem
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för ett aktuellt problem
 • inhämta och analysera innehåll i relevant facklitteratur och forskning på området för ett aktuellt problem samt metod
 • identifiera behov av att inhämta ytterligare kunskap om statistiska metoder, matematik och programmering för att lösa ett aktuellt problem
 • identifiera och reflektera över etiska och samhälleliga aspekter med avseende på ett aktuellt problem samt datamaterial
 • välja och använda lämplig statistisk metodik för att lösa ett aktuellt problem
 • värdera och kritiskt tolka resultat från analyser av ett aktuellt problem
 • skriftligt författa ett vetenskapligt arbete i statistik
 • redogöra för och diskutera information, problem och lösningar för ett aktuellt problem i dialog med olika grupper
 • kritiskt diskutera och argumentera för val av metod samt tillförlitlighet och generalisering av resultat
 • lösa ett statistiskt problem inom givna tidsramar

Kursinnehåll

I kursen behandlas arbetsgången från identifiering av ett statistiskt problem till dess lösning och presentation. Planering, litteratur- och informationssökning, vetenskapligt skrivande, val av metod, tolkning och kritisk granskning av resultat, samt samhälleliga och etiska överväganden tas upp. Även vetenskaplig argumentation, i form av försvar av eget arbete, opposition på ett annat arbete, samt muntlig presentation behandlas. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier. Det självständiga arbetet genomförs i regel i grupper om två. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför uppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Examination

Kursen examineras genom: 

 • skriftligt självständigt arbete, betygsskala: UV
 • framläggning av självständigt arbete, betygsskala: UV
 • opposition på självständigt arbete, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på det skriftliga självständiga arbetet, samt Väl godkänt på minst ett av de övriga momenten. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 13 hp U, G, VG
OPP1 Opponering 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.