Statistik A, 7 hp

Introductory Statistics, 7 credits

732G70

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bertil Wegmann

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 2 (VT 2021) 202112-202117 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt att de särskilda behörighetsregler, som gäller Civilekonomprogrammet, är uppfyllda

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande statistiska inferensmetoder och sannolikhetsmodeller,
  • tillämpa statistiska metoder för analys av data,
  • tolka resultat av statistiska analyser,
  • välja och använda grundläggande urvalsmetoder.

Kursinnehåll

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över centrala begrepp och betraktelsesätt inom statistik.

Under kursen studeras

  • metodik för beskrivande statistik,
  • sannolikhetsmodeller för slumpvariabler,
  • statistisk slutledning med signifikansprövning och intervallskattning,
  • enkelt slumpmässigt urval och stratifierat urval,
  • statistisk programvara.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, räknestugor och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 7 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.