Ledarskap och styrning i offentliga verksamheter, 7.5 hp

Public Governance and Management, 7.5 credits

733A68

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elin Wihlborg

Kursansvarig

Elin Wihlborg

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2020) 202039-202043 Svenska Linköping, Valla V
F7MSP statsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2020) 202039-202043 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management
  • Masterprogram i statsvetenskap

Förkunskapskrav

Filosofie-/Politices kandidatexamen, 180 hp (eller motsvarande) med huvudområdet statsvetenskap, eller annat samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för och kritiskt granska olika perspektiv kring ledarskap och styrning i offentliga organisationer och nätverkssammanhang,
  • analysera offentligt ledarskap i relation till policyprocesser på olika nivåer i det politiska systemet,
  • hantera och förstå värdegrundsfrågor utifrån ett ledarskapsperspektiv på policyprocessen.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att förebereda studenterna för ett arbetsliv där förståelsen av offentligt ledarskap - både det administrativa och politiska - inom olika policyområden präglas av nätverk och inter-organisatoriska sammanhang. Kursen inriktas både på teoretiska redskap för att analysera ledarskap, och i hur ledarskap i den offentliga sektorn fungerar i praktiken.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Seminarier och studiebesök är obligatoriska. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Studenten examineras genom obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt studiebesök. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 4.5 hp U, G, VG
PMC3 Promemoria 1 hp U, G
PMB2 Promemoria 1 hp U, G
PMA1 Promemoria 1 hp U, G

Böcker

Christensen, Tom, Ivarsson Westerberg, Anders, (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. 1. uppl. Malmö : Liber, 2005

ISBN: 9147075961, 9789147075966

Hart, Paul t̕, (2014) Understanding public leadership. New York : Palgrave Macmillan, 2014.

ISBN: 9780230205536

Hysing, Erik, Olsson, Jan, (2012) Tjänstemän i politiken. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144077673

Artiklar

Fler artiklar kan komma att tillkomma under kursens gång!
Hertting, N., Vedung, E., Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does standard evaluation vocabulary takes us? Evaluation (Evaluation, January 2012, 18(1):27-46)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.