Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp

Master´s Programme in Political Science, 120 credits

F7MSP

Programmet är nedlagt.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap.

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati, offentlig styrning och samhällsutveckling. Syftet med programmet är att förbereda de studerande för att arbeta med kvalificerad utrednings- och utvärderingsverksamhet, omvärldsanalys och kunskapsförmedling. Programmet förbereder också de studerande för studier på forskarnivå i statsvetenskap. Utbildningen riktar sig både till studenter som nyligen tagit en kandidatexamen och till de som är yrkesverksamma och vill fördjupa sina kunskaper och analytiska färdigheter.

Mål

Efter, med godkända resultat, avslutad utbildning ska den studerande visa måluppfyllelse avseende de examensmål som Högskoleförordningen (1993:100, bilaga 2, examensordning) föreskriver. Nedan preciseras de examensmål som gäller för master- och magisterexamen i statsvetenskap.


MASTEREXAMEN

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet statsvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet statsvetenskap.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet statsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


MAGISTEREXAMEN

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet statsvetenskap, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet statsvetenskap.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet statsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Masterprogrammet i statsvetenskap är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 2 års heltidsstudier (120hp). Programmet omfattar 90 hp studier i statsvetenskap på avancerad nivå samt 30 hp studier i valfritt ämne på grund- eller avancerad nivå. Möjlighet finns att ta ut en magisterexamen efter ett års studier (60 hp).

Under programmets första termin läser alla studerande kurser på avancerad nivå i statsvetenskap. De första två kurserna under termin 1 är obligatoriska, sedan väljer den studerande en valbar profilkurs. Vilka profilkurser som erbjuds kan variera. Närmare information om profilkurser tillhandahålls av institutionen.

Under den andra terminen gör den studerande antingen praktik eller läser valfria kurser på grundnivå eller avancerad nivå. Den studerande som väljer att ta ut en magisterexamen läser under denna termin valfria kurser om 15 hp, samt skriver en magisteruppsats i statsvetenskap om 15 hp.

Under termin tre läser de studerande två obligatoriska kurser följt av ytterligare en av de valbara profilkurser som utbildningen erbjuder aktuell termin.

Den fjärde terminen skriver de studerande en masteruppsats i statsvetenskap. 

Programupplägget innebär att den studerande som väljer att läsa till en masterexamen läser minst 90hp kurser i statsvetenskap på avancerad nivå inklusive masteruppsatsen. Den studerande som väljer att läsa till i magisterexamen läser minst 45 hp i statsvetenskap på avancerad nivå inklusive magisteruppsatsen. Programmet erbjuder möjligheten till praktik vilket stärker anställningsbarheten.

Undervisnings- och arbetsformer

Kurserna är planerade och placerade för att skapa progression och sammanhållning av programmet. Kurserna omfattar olika arbetsformer anpassade för varje enskild kurs inom ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn om studentcentrerat lärande. Arbetsformerna spänner mellan lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten, seminarier, individuell handledning, och fallstudier. Under programmet tränas den studerandes färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.

Programmets samtliga kurser skall också kännetecknas av de riktlinjer som har tagits fram i filosofiska fakultetens GrundGuide:

 • Tydlighet, vilket betyder att det skall finnas konsistenta och tydliga mål, spelregler och rollfördelning mellan lärare, studenter och ledning;
 • Engagemang, som står för att programmet skall erbjuda meningsfulla utmaningar, ett medägarskap för de studerande i läraruppgiften och aktiverande arbetsformer med syfte att skapa engagemang och medvetna studenter som tar ansvar för sitt lärande;
 • Samspel mellan studenter och med läraren, vilket är betydelsefullt för studentens lärande och att omgivningen därmed är en viktig utgångspunkt för lärande, i vilken studenterna själva skall ses som betydelsefulla resurser för varandra; samt
 • Återkoppling så att studenterna skall ges möjlighet att utveckla förmågan att bedöma sin egen kunskapsutveckling genom kontinuerligt stöd för reflektion och organiserad återkoppling.

Kurserna examineras med en för varje kurs avpassad examinationsform som t.ex. salstentamen, skrivna rapporter, muntliga presentationer, seminariedeltagande, laborationer och hemtentamina. Variationen syftar till att säkerställa examination med uppfyllelse av examensmålens krav om kunskap, förståelse, färdighet, värderingsförmåga och förhållningssätt. Variationen syftar också till att möta den mångfald som programmets studenter representerar. Olika studerande har olika lärprofil och examinationsformerna inom programmet ger möjlighet att fånga upp dessa variationer inom ramen för programmets övergripande mål. Detaljerad kursinformation återfinns i respektive kursplan.


Examination

Kurserna examineras i direkt anslutning till att kursen genomförs. Studerande som inte blivit godkänd i ordinarie prov har möjlighet delta i extra prov. Studerande som underkänts två gånger på en kurs eller del av en kurs har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov har inte rätt att delta i förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.

Förkunskapskrav

• Kandidatexamen 180hp i huvudområdet statsvetenskap
eller motsvarande
• Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till termin 4 krävs minst 30 godkända högskolepoäng i statsvetenskap på avancerad nivå.

  Examenskrav

  Programmet leder till en Filosofie master- eller magisterexamen i statsvetenskap. Den som uppfyller kraven för en master- alternativt en magisterexamen erhåller ett tvåspråkigt examensbevis på svenska och engelska med beteckningen: Filosofie masterexamen med huvudområdet statsvetenskap (Degree of Master (120 credits) of Social Science in Political Science) eller Filosofie magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap (Degree of Master (60 credicts) of Social Science in Political Science.

  Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap.

  Särskild information

  Allmänt

  Upplysningar om de förkunskapskrav, mål samt undervisnings- och examinationsformer som gäller för varje enskild kurs inom programmet anges i kursernas specifika kursplaner och i studieanvisningen på kursens kurshemsida. Länk till kursplanen finns på respektive kurs kurshemsida.


  Antagningsförfarande

  Den studerande antas till programmet i sin helhet.


  Tillgodoräknande av utlandsstudier

  Den studerande har möjlighet att få upp till en termins utlandsstudier 30 hp tillgodoräknade inom programmet. Den studerande bör inhämta ett förhandsbesked innan utlandsstudier påbörjas, för att säkerställa att de kurser som inhämtas vid de utländska lärosätena till innehåll och omfattning kan tillgodoräknas i en masterexamen i statsvetenskap.


   

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021