Internationell politik 2, 7.5 hp

International Politics 2, 7.5 credits

733G23

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202109-202113 Svenska Linköping
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 4 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 6 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • demonstrera fördjupade kunskaper om teoretiska analysperspektiv, normativa förhållningssätt samt empiriska förhållanden inom internationell politik.

Kursinnehåll

Kursen behandlar några aktuella och principiellt intressanta områden inom internationella relationer med utgångspunkt från central och aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnet. Särskild vikt läggs vid studenternas förmågor och färdigheter att självständigt applicera och kritiskt förhålla sig till analyser av internationell politik.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper.

Examination

Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN2 Tentamen 5.5 hp U, G, VG
SEM4 Seminarium 4 0.5 hp U, G
SEM3 Seminarium 3 0.5 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 0.5 hp U, G
SEM1 Seminarium 1 0.5 hp U, G

Böcker

Fawcett, Louise L'Estrange, (2016) International relations of the Middle East Fourth edition. Oxford : Oxford University Press, [2016]

ISBN: 9780198708742

Grech, Omar & Wohlfeld, Monika (eds.), Migration in the Mediterranean: Human Rights, Security and Development Perspectives MEDAC: Malta

Kapitel: Awad, Ibrahim (2014) “Population Movements in the Aftermath of the Arab Awakening: The Syrian Refugee Crisis between Regional Factors and State Interest”

http://www.um.edu.mt/medac/publications/book_publications/migration_in_the_mediterranean

Artiklar

Antoun, R.T., Civil society, tribal process, and change in Jordan: An anthroplogical view International Journal of Middle East Studies 2000, 32(4):441-463

https://www.jstor.org/stable/pdf/259420.pdf

Blanchard, M. Christopher & Humud, E. Carla, The Islamic State and U.S. Policy Congressional Research Service 2017

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43612.pdf

Dionigi, F., The Syrian refugee crisis in Lebanon: State fragility and social resilience LSE Middle East Centre Paper Series 15 February 2016

http://eprints.lse.ac.uk/65565/1/Dionigi_Syrian_Refugees%20in%20Lebanon_Author_2016.pdf

Ghannouchi, Rached., From political Islam to Muslim democracy: The Ennahda party and the future of Tunisia Foreign Affairs Volume 95, Number 5, 2016
Gregory Gause III, F., Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War BROOKINGS DOHA CENTER ANALYSIS PAPER Number 11, July 2014
Halim, Asyiqin Abdul, Ibn Khaldun´s theory of Asabiyyah and the concept of muslim Ummah Journal of Al-Tamaddun 2014, 9.1
Halim, Asyiqin Abdul, et al., Ibn Khaldun’s Theory of ‘Asabiyyah and its application in modern Muslim society Middle-East J Sci Res 2012, 11.9: 1232-1237
Ross, L. Michael, Does oil hinder Democracy? World Politics 53 (April 2001), 325--

https://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/ross_world_politics.pdf

Smith, Ben, ISIS and the sectarian conflict in the Middle East House of Commons Library 19 March 2015

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP15-16/RP15-16.pdf

Spickard, J. V., Tribes and cities: towards an Islamic sociology of religion. Social Compass 48(1), 103-116.
Walt, M. Stephen, ISIS as Revolutionary State: New Twist on an Old Story Foreign Affairs November/December 2015

Övrigt

Borderland Europe and the challenge of migration.

Balibar, Etienne (2015).

Fault Lines of the Revolution Political Actors, Camps and Conflicts in the New Libya

Wolfram Lacher (2013), SWP Research Paper Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP04_lac.pdf

Global terrorism in 2016

Gunaratna, Rohan (2016), Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 40 (Enero / January 2016),

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78913/UNISCIDP40-8RohanGunaratna.pdf

Roots of Syrian Crisis

Haran, V. P. (2016), IPCS (Institute of Peace and Conflict Studies) Special Report #181 March 2016

http://www.ipcs.org/issue_briefs/issue_brief_pdf/RootsoftheSyrianCrisis_VPHaran.pdf 

The Global Refugee Crisis: A Conspiracy of Neglect

Amnesty International (2015)

https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/1796/2015/en/

The refugee “crisis” in the Middle East and North Africa

2017

https://www.friendsofeurope.org/sites/default/files/media/uploads/2017/06/MIG_Factsheet_v4_web.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.