Svensk politik, 7.5 hp

Swedish Politics, 7.5 credits

733G45

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Linus Johansson Krafve

Kursansvarig

Linus Johansson Krafve

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202109-202113 Svenska Linköping
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 4 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 6 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala teoretiska analysperspektiv, normativa förhållningssätt samt empiriska förhållanden inom någon del av området svensk politik och förvaltning.
  • problematisera och teoretiskt diskutera relationen mellan politik, förvaltning och samhälle
  • självständigt analysera en vetenskaplig frågeställning inom området svensk politik och förvaltning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar några aktuella och principiellt intressanta områden inom svensk politik och förvaltning med utgångspunkt från central och aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnet. Särskild vikt läggs vid studenternas förmågor och färdigheter att självständigt applicera och kritiskt förhålla sig till analyser av svensk politik och förvaltning.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i studiehandledningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier och löpande inlämningsuppgifter. . Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarier 2 hp U, G
KUPS Kursuppsats 4 hp U, G, VG
IUPP Inlämningsuppgift 1.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Hartman, Laura, (2011) Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd 2. uppl. Stockholm : SNS förlag, 2011

ISBN: 9789186949044

Knill, Christoph, Tosun, Jale, (2012) Public Policy : A New Introduction

ISBN: 9780230278394

Rothstein, Bo, (2010) Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik 3. uppl. Stockholm : SNS förlag, 2010

ISBN: 9789186203658

Kompletterande litteratur

Artiklar

Kompletterande artiklar tillkommer enligt specifikation i studiehandledningen. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.