Jämförande politik och förvaltning, 7.5 hp

Comparative Politics and Administration, 7.5 credits

733G49

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202109-202113 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 4 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 6 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera teoretiska analysperspektiv, normativa förhållningssätt samt empiriska förhållanden inom jämförande politik och förvaltning
  • applicera teoretiska perspektiv på empiriska förhållanden
  • självständigt analysera en vetenskaplig frågeställning inom området jämförande politik och förvaltning

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett aktuellt urval av teoretiska analysperspektiv, empriska förhållanden och normativa förhållningssätt inom området jämförande politik och förvaltning.

Kursen behandlar politiska förhållanden i olika länder. Centrala teman är hur länders styrelseskick vuxit fram, hur de fungerar i praktiken och vilka konsekvenser de har för samhället i stort. En viktig del är att göra jämförelser mellan länder och att använda generella begrepp och teorier. Inom området används särskilt jämförande metoder för att dra slutsatser om orsakssamband.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftlig individuellt arbete samt genom aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 4 hp U, G, VG
MUPS Miniuppsats 2 hp U, G
SEMI Seminarier 1.5 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

(1990) The West European party system Oxford : Oxford University Press, 1990

ISBN: 0198275846, 0198275838, 9780198275831

Mair, Peter Introduction

Cross, William P., Blais, André, (2012) Politics at the centre. the selection and removal of party leaders in the Anglo parliamentary democracies Oxford : Oxford University Press, 2012.

ISBN: 9780191740688, 0191740683

Dalton, Russell J., Farrell, David M., McAllister, Ian, (2011) Political parties and democratic linkage : how parties organize democracy Oxford : Oxford University Press, 2011.

ISBN: 9780191803550

Rydgren, Jens., (2013) Class politics and the radical right

ISBN: 9780415690522, 9780203079546, 0415690528, 020307954X

Artiklar

Jungar, Ann-Cathrine & Jupskås, Anders Ravik, Populist Radical Right Parties in the Nordic Region:A New and Distinct Party Family? Scandinavian Political Studies 2014 37:3, pp 215-238
Spoon, JJ, Comparative political Studies nov. 2012 45 11 p. 1439-1442

Övrigt

Åttapartivalet 2010

Allmänna valen. Valundersökningen, SCB (kan laddas ned på nätet)

Kompletterande litteratur

Böcker

Landman, Todd, (2008) Issues and methods in comparative politics. an introduction 3. ed. London : Routledge, 2008

ISBN: 9780203929780, 0415412366, 9780415412360, 9780415412377

Thomas, John Clayton., Thomas, John Clayton., (1975) The decline of ideology in Western political parties: a study of changing policy orientations

ISBN: 9780803999152, 0803999151

Övrigt

Ytterligare material kan tillkomma.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.