Klinisk psykologi 5 - Komplex problematik, 7.5 hp

Clinical Psychology 5 – Complex problems, 7.5 credits

735A29

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Sinclair

Kursansvarig

Mikael Sinclair

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 8 (VT 2025) 202504-202509 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik B, Samhällskunskap A
eller
Matematik 2a (2b/2c), Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
165 hp godkända från Psykologprogrammet varav 120 hp från år 1-2 och 15 hp från termin 5, 15 hp från termin 6 samt 15 hp från termin 7.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska förklaringsmodeller, bedömnings- och behandlingsmetoder vid allvarlig psykisk ohälsa
 • redogöra för och kritiskt granska förklaringsmodeller, bedömnings- och behandlingsmetoder vid posttraumatisk stress eller annan allvarlig psykisk ohälsa relaterad till långvarig utsatthet för vanvård, omsorgssvikt, misshandel, våld i nära relationer eller sexuella övergrepp
 • redogöra för och kritiskt granska förklaringsmodeller, bedömnings- och behandlingsmetoder vid posttraumatisk stress eller annan allvarlig psykisk ohälsa relaterad till krig, flykt, tortyr och migration
 • redogöra för och kritiskt granska bedömnings- och behandlingsmetoder för personer med psykisk ohälsa och samtidigt missbruk
 • redogöra för och reflektera kring psykologens roll och verktyg i multiprofessionellt arbete med personer med komplex problematik och allvarlig psykisk ohälsa
 • redogöra för och reflektera kring närståendes situation och behov i samband med bedömning och behandling av personer med komplex problematik och allvarlig psykisk ohälsa
 • redogöra för och reflektera kring bemötande, etiska aspekter samt potentiella svårigheter och utmaningar i arbetet med personer med komplex problematik och allvarlig psykisk ohälsa

Kursinnehåll

I kursen behandlas förutsättningar att självständigt kunna analysera och fatta kliniskt informerade beslut om hur psykologisk och psykoterapeutisk bedömning och behandling för personer med olika typer av komplex problematik och allvarlig psykisk ohälsa kan utformas utifrån bästa möjliga tillgängliga evidens, beprövad klinisk erfarenhet samt individens behov, förutsättningar och preferenser.

Psykiska och somatiska följder av upprepade och/eller kroniska och långvariga traumatiska händelser som vanvård, omsorgssvikt, misshandel, sexuella övergrepp, våld i nära relationer, krig, flykt, tortyr och migration uppmärksammas särskilt. I kursen behandlas även bedömning och behandling vid dubbeldiagnos, dvs psykisk ohälsa och samtidigt missbruk av alkohol eller andra droger.

Under kursen läggs stor vikt vid aktuell forskning inom området och värdering av nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer för olika patientgrupper och vårdnivåer som utgångspunkt för utformandet av individuellt anpassade behandlingsupplägg.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops samt basgruppsarbete. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • närvaro och aktivt deltagande i basgruppsarbetet, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

För betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga examinerande moment. För betyget Väl Godkänd krävs betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BASG Basgrupp 1 hp U, G
SEMI Seminarium 2.5 hp U, G
EXAM Examination 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.