Normkritisk psykologi och intersektionella perspektiv inom hälso- och sjukvårdsarbete, 7.5 hp

Norm Critical Psychology and Intersectional Perspectives in the Work of a Psychologist, 7.5 credits

735A43

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Malmquist

Kursansvarig

Anna Malmquist

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 8 (VT 2025) 202517-202523 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik B, Samhällskunskap A
eller
Matematik 2a (2b/2c), Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
Godkända kurser omfattande 60 hp i Psykologi, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • tillämpa normkritiska och intersektionella perspektiv i sammanhang med relevans för psykologens yrkesutövning
 • ur ett normkritiskt perspektiv granska sina egna förhållningssätt i möten med andra individer
 • identifiera och analysera hur samhällsnormer påverkar personer som inte tillhör majoritetsnormen och hur detta genom minoritetsstress kan ta sig uttryck i sämre hälsa
 • beskriva skydds- och riskfaktorer som påverkar hälsa och ohälsa hos utsatta minoriteter
 • redogöra för lagar, förordningar och föreskrifter som syftar till att skydda mot diskriminering och värna lika rätt till hälso- och sjukvård
 • visa kännedom om de identifikationer samt sexuella och relationella praktiker som sammanfattas med akronymen hbtq+, deras livsvillkor och hälsa i Sverige
 • visa kännedom om av de nationella minoritetsgrupperna i Sverige, deras livsvillkor och hälsa och deras livsvillkor
 • visa kännedom om de vanligaste etniska och religiösa minoriteterna i Sverige, deras livsvillkor och hälsa

Kursinnehåll

Kursen behandlar normkritisk psykologi och ger intersektionella perspektiv på livsvillkor och hälsa. Fokus ligger på skydds- och riskfaktorer som påverkar hälsa och ohälsa, i syfte att öka möjligheten att preventiva och hälsofrämjande insatser kan utformas. Ämnesområdet sätts också i en historisk kontext. Kursen innehåller praktiska moment om professionellt bemötande av klienter som tillhör utsatta minoritetsgrupper. Ett särskilt fokus riktas mot hbtq+, nationella minoriteter och de vanligaste etniska minoritetsgrupperna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier och workshops. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • Aktivt deltagande i basgruppsarbete, betygsskala: UG
 • Aktivt deltagande i workshops, betygsskala: UG
 • Aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • Individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänd på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.