Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Psychology 2, continuation course, 30 credits

735G03

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ulf Träff, Kenny Skagerlund, Arvid Erlandsson, Felix Koch

Kursansvarig

Ulf Träff, Kenny Skagerlund, Arvid Erlandsson, Felix Koch

Studierektor eller motsvarande

Kenny Skagerlund

Kontaktinformation

Arvid Erlandsson, Studierektor

Carl Löfstrand, Administratör

Pernilla Ahrén, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Psykologi, grundkurs 30 hp med minst 21 hp godkända
  eller
  motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • muntligt och skriftligt redogöra för, integrera och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom kognitiv utvecklingspsykologi och grupp- och socialpsykologi
 • tillämpa teorier och forskningsfynd inom området och knyta dem till olika fenomen i dagens samhälle
 • muntligt och skriftligt resonera kring en fråga ur olika teoretiska perspektiv och jämföra dessa
 • i samarbete med andra planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera en empirisk studie inom något av psykologins delområden
 • i samarbete med andra samla in, kvalitativt och kvantitativt bearbeta, samt sammanställa data
 • läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera sin egen och andras studier
 • redogöra för och använda forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning
 • identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande psykologi

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Grupp- och socialpsykologi, 7,5 hp

I delkursen behandlas arbetsgruppens och utbildningsgruppens psykologi, irrationella psykologiska fenomen i grupper och exempel på gruppsykologiska fenomen i dagens samhälle. Under delkursen tas även sådana psykologiska fenomen upp som exempelvis lydnad och konformitet. Under delkursen kommer sådana begrepp att tillämpas på olika individuella och grupprelaterade mänskliga problem och kritiskt granskas utifrån ett kulturpsykologiskt synsätt. 

Kognitiv utvecklingspsykologi, 7,5 hp

I delkursen behandlas prenatal och postnatal tidig kognitiv utveckling, minne och kognition hos barn och äldre, utveckling av social kognition samt hur kognitiva förmågor förändras över livscykeln. Vidare behandlas individuella skillnader och avvikelser i kognitiv utveckling. I delkursen ges också möjlighet att tillägna sig förmågan att resonera kritiskt kring barns och äldres kognitiva förmågor i relation till de krav som ställs i ett föränderligt samhälle.

Metod 1, 7,5 hp

I delkursen behandlas etiska överväganden i forskning och vetenskapliga metoder. Delkursen avhandlar också olika datainsamlingstekniker såsom enkäter, observationer och intervjuer såväl som experiment. I delkursen behandlas begrepp som skalnivåer, reliabilitet och validitet. Viktiga begrepp i delkursen är också deskriptiv statistik, korrelation och prediktion. Studenterna kommer bekanta sig med vad inferensstatistik innebär och hur man tillämpar hypotesprövning med, exempelvis, olika t-test och icke-parametrisk statistik såsom chi2-test. I delkursen behandlas även kvalitativ forskning och olika kvalitativa analysmetoder såsom hemeneutik, fenomenologi och kritisk teori.

Uppsats, 7,5 hp

I denna delkurs ges möjlighet att tillämpa och fördjupa kunskaper, genom att planera, genomföra och rapportera ett empiriskt arbete. Inom ramen för det arbetet behandlas också former för vetenskaplig rapportering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, inlämningsuppgifter samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Grupp- och socialpsykologi, 7,5 hp

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • skriftligt grupparbete, betygsskala: UG

Kognitiv utvecklingspsykologi, 7,5 hp

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

Metod 1, 7,5 hp

 • individuell skriftlig tentamen i kvantitativ metod, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig tentamen i kvalitativ metod, betygsskala: UV

Uppsats, 7,5 hp

 • skriftligt grupparbete, betygsskala: UV
 • muntligt försvar av grupparbete, betygsskala: UG
 • muntlig opponering av grupparbete, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst tre av de fyra delkurserna.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projekt 7.5 hp U, G, VG
KVAN kvantitativ metod 4 hp U, G, VG
KVAL kvalitativ metod 3.5 hp U, G, VG
KUTE Kognitiv Utvecklinspsykologi, tenta 5.5 hp U, G, VG
GRUP Gruppsykologi 7.5 hp U, G, VG
KUSM Kognitiv Utvecklinspsykologi, seminarium 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.