Introduction to Child Studies, 7.5 hp

Introduction to Child Studies, 7.5 credits

736A25

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mats Andrén

Kursansvarig

Joel Löw

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 1 (HT 2021) 202134-202138 Engelska Linköping O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B)
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • använda en interaktiv internetbaserad undervisningsteknologi och lärandemodell i sin lärandeprocess;
 • redogöra för grundläggande regler och förordningar rörande avancerade studier;
 • redogöra för och tillämpa regler som gäller för akademisk referenshantering och källkritik;
 • ge och ta konstruktiv kritik;
 • förstå innebörden och konsekvenser av plagiat;
 • redogöra för grundläggande teoretiska perspektiv i forskning om barn och barndom;
 • analysera och integrera ett avgränsat tvärvetenskapligt kunskapsområde inom barn och barndomsforskningen genom läsning och diskussioner, samt uttrycka analysen i tal och skrift på ett akademiskt sätt.

Kursinnehåll

Kursen inleds på campus med en översikt över barn- och barndomsforskning parallellt med att en interaktiv internetbaserad teknologi och lärandemodell introduceras. Kursen innehåller moment där de resurser som finns knutna till den digitala lärosal som används under utbildningen, inklusive biblioteksresurser integreras med ett utforskande av fältet för Barn- och barndomsforskning. Kursen omfattar också moment som fokuserar på innebörden av ett akademiskt förhållningssätt samt hur man värderar, använder och anger källor och tillämpar grundläggande regler för akademisk referenshantering och citering. I andra moment behandlas former för vetenskaplig diskussion och kritisk granskning av akademiska texter.

Kursen fortsätter online med fortsatt orientering om det tvärvetenskapliga kunskapsområdet och kartläggning av olika teoretiska inriktningar och teman i barn- och barndomsforskning. Detta avsnitt omfattar också moment där grunderna i vetenskapligt skrivande behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen inleds med studier på campus och fortsätter sedan online. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten på campus och online. Mellan föreläsningar och seminarier inhämtar studenterna självständigt kurslitteraturen, genomför individuella uppgifter, gruppuppgifter och kommunicerar med varandra online. Föreläsningar och tillhörande diskussioner online äger rum i en digital lärosal. Deltagande i examinerande seminarier, workshops och gruppuppgifter är obligatoriskt.

Kursen presenteras i olika multimedia-format. Den studerande måste ha tillgång till e-post och Internet. För att säkerställa ett positivt online-lärande och för att aktivt kunna delta i utbildning och kommunicera med medstudenter och lärare är det viktigt att den studerande har tillgång till rätt hårdvara och mjukvara. Information om kraven på den tekniska utrustningen återfinns i studiehandledningen.

Undervisningsspråk engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande på seminarier, workshops och i gruppuppgifter på campus såväl som online samt genom individuellt skrivna examinationsuppgifter som skickas in online. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Examination 5 hp EC
EXA1 Examination 2.5 hp U, G

Böcker

James, Allison, Prout, Alan, (1997) Constructing and reconstructing childhood. contemporary issues in the sociological study of childhood. 2. ed. London : Falmer, 1997

ISBN: 9780203362600, 0203362608, 9781280050565, 9781135715496, 9780750705967, 0750705965, 9780750707039

pp. 7-32. Prout A & James A (1997) A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems,

Qvortrup, Jens, Corsaro, William A., Honig, Michael-Sebastian, (2009) The Palgrave handbook of childhood studies. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2009

ISBN: 9780230274686, 9781282507685, 0230274684, 9780230532601, 9780230532601

Stuart MacDonald and Nicola Headlam (eds.), (1986) The research methods handbook: Introductory guide to research methods for social research

(Free online book) pp. 34-57. Qualitative research methods 

https://cles.org.uk/publications/research-methods-handbook/

Artiklar

Hammersley, M., Childhood Studies: A sustainable paradigm? Childhood (Childhood, 1 February 2017, 24(1):113-127)

https://doi.org/10.1177/0907568216631399

Tisdall, E. KayM., Punch, Samantha, Not so ‘new’? Looking critically at childhood studies. Children's Geographies Aug2012, Vol. 10 Issue 3, p249-264. 16p. 1 Chart.

https://doi.org/10.1080/14733285.2012.693376

Övrigt

Oxford bibliographies

Montgomery, Heather (ed.) (2012-). Oxford bibliographies [e-book] Childhood studies. Oxford: Oxford University Press

https://www.oxfordbibliographies.com/obo/page/childhood-studies

The Palgrave handbook of childhood studies

Qvortrup, Jens, Corsaro, William A. & Honig, Michael-Sebastian (eds.) (2009). The Palgrave handbook of childhood studies [e-book]. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 301-315. The Palgrave Handbook of Childhood Studies. Palgrave McMillan, pp. 301-315. [ebook]

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=485290

The Sage encyclopedia of children and childhood studies.

Cook, Daniel Thomas (2020). The Sage encyclopedia of children and childhood studies. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

https://sk-sagepub-com.e.bibl.liu.se/reference/the-sage-encyclopedia-of-children-and-childhood-studies

The SAGE handbook of child research

The SAGE handbook of child research [e-book]. (2014). Los Angeles: SAGE

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=1596237

Chapter 4, 6, 7 and 9

Issues concerning methodology, see chapter 20, 21, 24 and 30

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.