Master´s Programme in Child Studies, 120 hp

Master´s Programme in Child Studies, 120 credits

F7MCH

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Barn alternativt Filosofie magisterexamen med huvudområde Barn.

Studietakt

Helfart

Inledning

Mastersprogrammet i Barn- och barndomsstudier är ett tvåårigt helfartsprogram på avancerad nivå. Programmet kombinerar distansundervisning med kortare perioder av campusförlagd undervisning. Studenterna som avslutar sina studier efter ett år är berättigade till en magisterexamen (60 hp) i Barn efter att ha slutfört samtliga kurser på termin 1 och 2. Efter att ha slutfört samtliga kurser på de fyra terminerna är studenter berättigade att erhålla en Masterexamen i Barn (120 hp).  

Programmet erbjuder studenter fördjupade kunskaper för arbete på myndigheter, företag samt kommunala, statliga och icke-statliga organisationer (NGO) vars verksamhet berör barn och barns livsvillkor. Programmet ger även professionella, inom exempelvis utbildning, politik, social vård och social omsorg, spetskunskaper i frågor som rör barn och barns livsvillkor. Programmet förbereder vidare för forskarutbildning som relaterar till barn.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse 

För en Magisterexamen i Barn (60 hp) skall studenten:

• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Barn, inbegripet såväl överblick som fördjupade kunskaper inom vissa delar och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Barn.

 

För en Masterexamen i Barn (120 hp) skall studenten:

• visa kunskap och förståelse för huvudområdet Barn, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Barn.

 

Färdighet och förmåga

För en Magisterexamen i Barn (60 hp) skall studenten:

• visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, och

• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, och

• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

För en Masterexamen i Barn (120 hp) skall studenten: 

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, och 

• visa förmåga att kritisk, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därmed bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, och

• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För en Magisterexamen i Barn (60 hp) skall studenten:

• visa förmåga att inom huvudområdet Barn göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, och

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

För en Masterexamen i Barn (120 hp) skall studenten: 

• visa förmåga att inom huvudområdet Barn göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, och

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Lokala mål

För en Magisterexamen i Barn (60 hp) skall studenten dessutom:

• visa färdighet i att använda IT och digitala resurser i lärandeprocessen, och

• visa kunskap om hur tvärvetenskapliga förhållningssätt används för att analysera frågor som rör barn och barndom.

 

För en Masterexamen i Barn (120 hp) skall studenten utöver ovanstående:

• visa kunskap om hur tvärvetenskapliga förhållningssätt används i forskning som rör barn- och barndom. 

Innehåll

Kurserna på programmet introducerar studenterna till de metodologiska ansatserna, de teoretiska perspektiven och kunskapen inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet Barn- och barndomsstudier. Under den första terminen introduceras studenterna till de disciplinära perspektiv som har bidragit till utvecklingen av fältet Barn- och barndomsstudier: historiska, antropologiska och sociologiska perspektiv. Den första terminens kurser lägger grunden till fördjupningen i tematiskt organiserade kurser som fokuserar på specifika områden relaterade till barn och barndom på terminerna 2 till 4. Kursernas innehåll kommer att ge studenterna möjligheter att sammanfatta, diskutera och kritiskt granska forskning och politiska argument som rör barn och barndom.

Båda åren på programmet avslutas med en 15 hp uppsatskurs, under vilka studenterna, med stöd av en handledare, kommer att designa och genomföra en mindre forskningsstudie. Studenterna förbereds för denna uppgift genom uppsatsförberedande moment i de kurser som föregår uppsatskursen, samt genom de två metodkurserna på termin 2 och 4. Metodkurserna behandlar forskningsetik, analysmetoder och epistemologi.

Programmets progression avser såväl kunskap som färdigheter i Barn- och barndomsstudier, genom att röra sig från disciplinärt till tematiskt, tvärvetenskapligt organiserade ansatser, från konsumtion till produktion av forskningsresultat och från ett fokus på insamling och analys av empiri i den första uppsatsen till den medvetna tillämpningen av teoretiska perspektiv för tolkningen av forskningsresultat i uppsatsen på år 2.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet kombinerar distansundervisning on-line med fem kortare undervisningsperioder på campus. Studenterna förväntas delta i undervisningen både on-line och på campus. Programmets läses på helfart men dess distansformat medger ett visst mått av flexibilitet gällande var och när studenterna ska ägna sig åt studierelaterade uppgifter. Vidare kräver on-lineformatet att den studerande ska kunna arbeta självständigt.

Undervisning omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, on-linediskussioner, återkoppling på inlämningsuppgifter och individuell handledning. Programmet betonar kritiskt tänkande genom att stimulera utbytet av tankar om kursinnehållet studenterna emellan, och mellan studenter och lärare, genom analys och diskussion av texter och genom skriftliga uppgifter.

Programmets distansformat innebär att studenterna måste interagera med lärare och medstudenter med hjälp av ett digitalt klassrum och genom elektroniska kanaler. Det innebär att studenterna måste ha tillgång till internet, företrädesvis via bredband.

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att uppfylla behörighetskraven till kursen Magisteruppsats (15 hp) på termin 2 skall studenten ha slutfört minst 30 högskolepoäng av första årets kurser, varav minst 5 högskolepoäng på kursen Metoder i barn- och barndomsforskning (7,5 hp).

  För att få tillträde till den tredje terminen skall studenten ha slutfört minst 45 högskolepoäng av första årets kurser.

  För att få tillträde till den fjärde terminen skall studenten ha slutfört minst 75 högskolepoäng, varav 15 poäng skall utgöra magisteruppsatsen på termin 2.  

  Examenskrav

  Den studerande kommer att tilldelas examensbevis för Filosofie magisterexamen med huvudområdet Barn (60 hp) respektive Filosofie masterexamen med huvudområdet Barn (120 hp). Detta förutsatt att alla kurser, inklusive uppsatsen, på år 1, respektive på år 1 och 2 är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Slutförda kurser kommer att anges i examensbeviset.

  Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetens fakultetsstyrelse på begäran av den studerande.

  Diploma Supplement bifogas till examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Barn alternativt Filosofie magisterexamen med huvudområde Barn.

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (60/120 credits) with a major in Child Studies.

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av studenten.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.

  Tekniska krav

  Studenten måste ha tillgång till e-post och Internet. Alla kurser presenteras i en mängd olika multimedia-format. För att säkerställa ett online-lärande och för att aktivt kunna delta i utbildning och kommunicera med medstudenter och lärare är det viktigt att studenterna har tillgång till rätt hårdvara och mjukvara. Information om eventuella särskilda krav som kan behövas för en kurs kan hittas i kursplanen för aktuell kurs. 

  Övergångsregler

  Studenter som återupptar sina studier efter ett uppehåll kommer att fortsätta sina studier i enlighet med den senaste revideringen av utbildningsplanen. 

  Termin 1 HT 2021

  Termin 2 VT 2022

  Termin 3 HT 2022

  Termin 4 VT 2023