Introduktion till barnstudier, 7.5 hp

Introduction to Child Studies, 7.5 credits

736A25

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Zetterqvist Nelson

Kursansvarig

Karin Zetterqvist Nelson

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 1 (HT 2022) 202234-202238 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • använda en interaktiv internetbaserad undervisningsteknologi och lärandemodell i sin lärandeprocess
 • redogöra för grundläggande regler och förordningar rörande avancerade studier
 • redogöra för och tillämpa regler som gäller för akademisk referenshantering och källkritik
 • ge och ta konstruktiv kritik
 • förstå innebörden och konsekvenser av plagiat
 • redogöra för grundläggande teoretiska perspektiv i forskning om barn och barndom
 • analysera och integrera ett avgränsat tvärvetenskapligt kunskapsområde inom barn och barndomsforskningen genom läsning och diskussioner, samt uttrycka analysen i tal och skrift på ett akademiskt sätt

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översiktlig presentation av barn- och barndomsforskning som ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. Vidare förmedlas grunderna i olika teoretiska inriktningar och teman som utvecklats på området, såsom forskning om barns interaktion och lek, barns kultur och barnkultur, barns rättigheter och barnpolitik, liksom barndomens föränderliga innebörder i tid och rum. En rad centrala teoretiska begrepp introduceras såsom barns perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv liksom barnsyn och syn på barndom. Slutligen omfattar kursen moment där grunderna i vetenskapligt skrivande behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • muntlig presentation i grupp med visuella hjälpmedel, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs E på det skriftliga självständiga arbetet samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Examination 5 hp EC
EXA1 Examination 2.5 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Kehily, Mary Jane, (2009) An introduction to childhood studies. 2nd ed. Maidenhead, England : Open University Press ; New York : McGraw-Hill, 2009.

ISBN: 9780335228706, 0335228704

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/reader.action?docID=409764&ppg=28

Chapter, pp 17-31 Woodhead M "Past, present and future."

Kehily, Mary Jane, Kehily, Mary Jane, (2013) Understanding Childhood : A Cross Disciplinary Approach

ISBN: 9781447305804, 9781447342953, 9781447309277

https://eds.p.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1NzM0NTZfX0FO0?sid=87e18d8f-0d3b-41f5-9bab-2035b8c0a767@redis&vid=4&format=EB&rid=1

Chapter, pp 213-266 [Begin your reading on p. 224!] Kehily M J “Childhood: a sociocultural approach.”

Qvortrup, Jens, Corsaro, William A., Honig, Michael-Sebastian, (2009) The Palgrave handbook of childhood studies. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2009

ISBN: 9780230274686, 9781282507685, 0230274684, 9780230532601, 9780230532601

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/reader.action?docID=485290&ppg=224

Chapter, pp 34-45 James A "Agency"

Chapter, pp 301-315 Corsaro J “Peer Culture”

Stuart MacDonald and Nicola Headlam (eds.), (1986) The research methods handbook: Introductory guide to research methods for social research

(Free online book) pp. 34-57. Qualitative research methods

https://cles.org.uk/publications/research-methods-handbook

Artiklar

de Castro, L.R., Why global? Children and childhood from a decolonial perspective Childhood (Childhood, 1 February 2020, 27(1):48-62)

https://doi.org/10.1177/0907568219885379

Tisdall, E. KayM., Punch, Samantha, Not so ‘new’? Looking critically at childhood studies. Children's Geographies Aug2012, Vol. 10 Issue 3, p249-264. 16p. 1 Chart.

https://doi.org/10.1080/14733285.2012.693376

Övrigt

The Sage encyclopedia of children and childhood studies.

Cook, Daniel Thomas (2020).  Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

https://sk-sagepub-com.e.bibl.liu.se/reference/the-sage-encyclopedia-of-children-and-childhood-studies

Kompletterande litteratur

Böcker

Melton, Gary B., Ben-Aryeh, Asher, Cashmore, Judy, Goodman, Gail S., Worley, Nancy K., (2014) The SAGE handbook of child research. Los Angeles : SAGE, 2014

ISBN: 9781306323307, 9781446294765, 9781412930161

Reference literature, Chapter 4, 6, 7 and 9
Issues concerning methodology, see chapter 20, 21, 24 and 30

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=1596237

Sambell, Kay, Gibson, Mel, Miller, Sue, (2010) Studying childhood and early childhood : a guide for students. 2nd ed. Los Angeles : SAGE, 2010.

ISBN: 9781849201346, 184920134X, 9781849201353, 9781446211014, 1849201358

Reference literature

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=743529

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.