Historical Perspectives on Children and Childhood, 7.5 hp

Historical Perspectives on Children and Childhood, 7.5 credits

736A26

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Sköld

Kursansvarig

Johanna Sköld

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 1 (HT 2021) 202139-202143 Engelska Linköping O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B)
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • beskriva på vilket sätt begrepp som barn och barndom har getts olika innebörder i skilda historiska och kulturella sammanhang;
 • identifiera vilka faktorer som har påverkat synen på barn och barndom i det förflutna samt barns villkor i olika historiska kontexter;
 • urskilja och diskutera historiska förändringsprocesser avseende barns villkor och synen på barn;
 • redogöra för olika traditioner i studiet av barns och barndomens historia;
 • jämföra historievetenskapliga metoder som används för att analysera barn och barndom.

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur historiska studier av barn och barndom synliggör barndomens kontextbundenhet i tid och rum. Detta görs genom att förändring och kontinuitet av barns villkor och synen på barn och barndom relateras till några områden som har varit centrala för barndomshistorisk forskning, såsom familj, arbete, utbildning och välfärdssystem. Dessa områden används för att belysa hur stat, civilsamhälle och marknad samt demografiska förändringar har inverkat på föreställningar om barn och barndom samt barns villkor både i regionala, nationella och globala sammanhang. Faktorer såsom kön, etnicitet, klass och ålderskategoriseringar m.m. diskuteras i relation till hur de har påverkat barns villkor samt barndomens innebörder och förändring. I kursen belyses olika forsknings- och metodtraditioner inom fältet barndomshistoria.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och tillhörande diskussioner äger rum i en digital lärosal. Förutom föreläsningar förekommer seminarier, workshops och gruppuppgifter online. Mellan föreläsningar och seminarier inhämtar studenterna självständigt kurslitteraturen, genomför individuella uppgifter, gruppuppgifter och kommunicerar med varandra online. Deltagande i examinerande seminarier, workshops och gruppuppgifter är obligatoriskt.
Kursen presenteras i olika multimedia-format. Den studerande måste ha tillgång till e-post och Internet. För att säkerställa ett positivt online-lärande och för att aktivt kunna delta i utbildning och kommunicera med medstudenter och lärare är det viktigt att den studerande har tillgång till rätt hårdvara och mjukvara. Information om kraven på den tekniska utrustningen återfinns i studiehandledningen.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande på examinerande seminarier, workshops och i gruppuppgifter online samt genom individuellt skrivna examinationsuppgifter som skickas in online. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA3 Written assignment 4.5 hp EC
EXA2 Student-held oral and digital presentation 1.5 hp U, G
EXA1 Written assignment 1.5 hp U, G

Böcker

Golding, F. & Wilzon, J.Z. , (2019) Lost and Found: Counter-Narrative of Dis/Located Children Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, p. 305-329.
Heywood, C, (2018) A History of Childhood, 2nd Edition [online resource] Cambridge: Polity.
Kenny, S, (2019) “Basically You Were Either Mainstream Sort of Person or You Went to the Leadmill and the Limit”: Understanding Post-War British Youth Culture Through Oral History Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, p. 233-259.
Musgrove, N., Pascoe Leahy, C. & Moruzi, K. , (2019) Hearing Children’s Voices: Conceptual and Methodological Challenges Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, p. 1-25.
Rahikainen M & Fellman S. , (2012) On Historical Writing and Evidence Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 5-44.
Stevenson, A, (2019) Karen B., and Indigenous Girlhood on the Prairies: Disrupting the Images of Indigenous Children in Adoption Advertising in North America. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, p. 159-190.
Sue Chen, S-W. & Moruzi, K, (2019) Children’s Voices in the Boy’s Own Paper and the Girl’s Own Paper, 1880-1900 Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, p. 29-52.

Artiklar

Hareven, T. K. , , The history of the family and the complexity of social change. American Historical Review, 96(1), p. 95-124. 1991
Sköld J, Foberg E & Hedström J. , , Conflicting or complementing narratives? Interviewees’ stories compared to their documentary records in the Swedish Commission to Inquire into Child Abuse and Neglect in Institutions and Foster Homes. Archives and Manuscripts, 40(1): p. 15-28. 2012

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.