Anthropological Perspectives on Children and Childhood, 7.5 hp

Anthropological Perspectives on Children and Childhood, 7.5 credits

736A27

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anette Wickström

Kursansvarig

Anette Wickström

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 1 (HT 2021) 202144-202148 Engelska Linköping O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B)
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redogöra för grundläggande antropologiska begrepp och metoder i forskning med fokus på barn och barndom;
 • beskriva och analysera på vilka sätt begrepp som barn och barndom ges olika innebörder i olika samhällen;
 • tillämpa ett antropologiskt synsätt på barns livsvillkor och vardagsliv vid studiet av det egna samhället, såväl som andras;
 • identifiera och redogöra för metodologiska och etiska dilemman i antropologisk och etnografisk forskning om barn.

Kursinnehåll

I kursen avhandlas antropologiska grundbegrepp som är av betydelse för studiet av barns livsvillkor och vardagsliv. Vidare behandlas antropologisk tvärkulturell förståelse av vad det innebär att vara barn och växa upp, bland annat i förhållande till välfärds- och utbildningsinstitutioner, samt hur förståelse av person, familj, släktskap, kamratgrupp, kropp och genus varierar och genomsyrar barns erfarenheter. Genomgående i kursen behandlas metodologiska och etiska frågor som är aktuella i antropologiska och etnografiska studier av barns livsvillkor och vardagsliv.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och tillhörande diskussioner äger rum i en digital lärosal. Förutom föreläsningar förekommer seminarier, workshops och grupparbete online. Mellan föreläsningar och seminarier inhämtar studenterna självständigt kurslitteraturen, genomför individuella uppgifter och gruppuppgifter och kommunicerar med varandra online. Deltagande i examinerande seminarier, workshops och gruppuppgifter är obligatoriskt.

Den studerande måste ha tillgång till e-post och Internet. Kursen presenteras i olika multimedia-format. För att säkerställa ett positivt online-lärande och för att aktivt kunna delta i utbildning och kommunicera med medstudenter och lärare är det viktigt att den studerande har tillgång till rätt hårdvara och mjukvara. Information om kraven på den tekniska utrustningen återfinns i studiehandledningen.

Undervisningsspråk engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande på seminarier, workshops och i gruppuppgifter online samt genom individuellt skrivna examinationsuppgifter som skickas in online. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Examination 5.5 hp EC
EXA1 Examination 2 hp U, G

Böcker

Bolin, Inge, (2006) Growing up in a culture of respect. child rearing in highland Peru. 1st ed. Austin : University of Texas Press, 2006.

ISBN: 029270982X, 0292712987

E-book. Available:

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=3442979

DeWalt, Kathleen M. and DeWalt, Billie R. , (2002) Doing Participant Observation: Becoming an Observer. Chapter 4 in Participant observation; a guide for fieldworkers Lanham: Altamira Press.

Chapter 4 in Participant observation; a guide for fieldworkers.  The chapter will be uploaded in Lisam.

Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I. and Shaw, Linda L. , (1995) Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press. Pp. 26-35 and 39-42.

The pages will be uploaded in Lisam. 

Estrada, Emir, (2019) Kids at work : Latinx families selling food on the streets of Los Angeles. New York : New York University Press, [2019]

ISBN: 9781479881079, 1479881074, 9781479811519, 1479811513, 9781479873708, 1479873705

E-book. Available:

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv12fw65v

Hastrup, Kirsten , (2017) The viability of a high arctic hunting community: A historical perspective. Chapter 9 in Brightman, M. & Lewis, J. (Eds.) The Anthropology of Sustainability. Beyond Development and Progress. Beyond Development and Progress. E-book.

Chapter 9 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=4939332&query=the+anthropology+of+sustainability

Hendry, Joy, (2016) An introduction to social anthropology : sharing our worlds. Third edition. Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2016.

ISBN: 9781137431547, 1137431547, 9781137431530

Introduction, chapter 1 and 2, pp. 1-45. Other editions may work as well and the book is often for sale on second hand sites.

LeVine, Robert Alan, New, Rebecca Staples, (2008) Anthropology and child development : a cross-cultural reader. Malden, MA : Blackwell Pub., 2008. Pp. 1-7 and 11-16.

ISBN: 0631229760, 9780631229766, 0631229752, 9780631229759

The chapter will be uploaded in Lisam.

Montgomery, Heather , (2008) An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children’s Lives. West Sussex: Wiley-Blackwell.

Chapter 5, Montgomery, Heather: Talking, playing, and working,  E-book. Available

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=819396&query=an+introduction+to+childhood

Panelli, Ruth, Punch, Samantha, Robson, Elsbeth, (2007) Global perspectives on rural childhood and youth : young rural lives. New York : Routledge, c2007.

ISBN: 9780415397032

Klocker, Natascha, An example of ‘thin’ agency; Child domestic workers in Tanzania. The chapter will be uploaded on Lisam.

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt, Sjöberg, Johanna, (2012) Situating child consumption : rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Lund : Nordic Academic Press, 2012

ISBN: 9789185509706

Samuelsson, Tobias, Not All About the Money: Children, Work, and Consumption. Pp. 81-96. The chapter will be uploaded in Lisam.

Sweis, Rania Kassab, (2021) Paradoxes of care : children and global medical aid in Egypt. Stanford, California : Stanford University Press, 2021

ISBN: 9781503628649, 9781503628632

E-book. Available:

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://www.degruyter.com/isbn/9781503628649

Artiklar

Gallagher, Michael, Haywood, Sarah L., Jones, Manon W., Milne, Sue, Negotiating Informed Consent with Children in School-Based Research: A Critical Review. Children & Society Nov2010, Vol. 24 Issue 6, p471-482. 12p.
Twum-Danso Imoh, Afua, From the singular to the plural: Exploring diversities in contemporary childhoods in sub-Saharan Africa. Childhood (CHILDHOOD), Aug2016; 23(3): 455-468. (14p)
Warming, Hanne, Getting under their skins? Accessing young children’s perspectives through ethnographic fieldwork. Childhood (CHILDHOOD), Feb2011; 18(1): 39-53. (15p)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.