Barns hälsa och utveckling i en global värld, 7.5 hp

Children’s Health and Development in a Global World, 7.5 credits

736A37

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Karin Zetterqvist Nelson

Kursansvarig

Karin Zetterqvist Nelson

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 4 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)
 • Minst 75 hp godkända från Masterprogrammet i Barn- och barndomsstudier (Master’s programme in Child studies, F7MCH), varav 15 hp ska utgöras av magisteruppsatsen på termin 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna: 

 • redogöra för olika definitioner av begreppet hälsa
 • redogöra för grundläggande perspektiv i utvecklingspsykologi
 • kritiskt diskutera betydelsen av nyckelbegrepp i barnhälsodiskurser
 • identifiera och analysera dilemman som uppstår då barns hälsa och utveckling jämförs i ett globalt perspektiv
 • analysera och diskutera tillämpningen av barnkonventionen i utveckling av barnhälsopolitik och -policy

Kursinnehåll

Kursens innehåll är indelat i tre övergripande teman. 

Barns hälsa och utveckling i ett historiskt och sociologiskt perspektiv

 • Teoretiska inriktningar i synen på barns hälsa
 • Ett barn i utveckling
 • Normalitet och avvikelse

Barns hälsa i ett globalt perspektiv

 • Insatser som utformas för att arbeta med barns hälsa
 • Dilemman som uppstår när normer och värderingar ur ett specifikt socialt och kulturellt sammanhang överförs till ett annat.

Barns hälsa och barnkonventionen

 • Barnkonventionens betydelse i utveckling av nationell och internationell hälsopolitik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs E på individuell skriftlig uppgift samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuellt skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Portfolio assignment 5.5 hp EC
EXA1 Workshop assignment 2 hp U, G

Övrigt

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.