Att göra utställning: rum, publik och samhälle, 30 hp

To do Exhibitions: Space, Audiences, and Society, 30 credits

739G46

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Berglind

Kursansvarig

Anna Berglind

Kontaktinformation

Anna Berglind, Kursansvarig

Jonas Johansson, Studievägledare

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202234-202323 Svenska Norrköping

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva utställningsmediets samhälleliga och historiska kontext
 • redogöra för vetenskapliga metoder för kunskapsproduktion i utställningsprojekt
 • värdera och göra källkritiska överväganden för en utställningsproduktion
 • urskilja och göra etiska överväganden för en utställningsproduktion
 • tillämpa IT-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer med avseende på utställningsproduktion
 • analysera utställningar med hjälp av vetenskapliga metoder
 • visa prov på kreativitet och problemlösningsförmåga i samband med formulerandet av en utställningsproduktion
 • redogöra för en utställningsproduktions olika aspekter och faser samt syntetisera hur kunskapsproduktion, rumslig gestaltning och IT-baserad produktionsteknik är delar i en producentkompetens
 • analysera utställningsproducentens yrkesroll och förhållningssätt i förhållande till uppdragsgivare och målgrupper
 • presentera en utställningsproduktion med avseende på konceptutveckling, rumslig och tvärmedial gestaltning

Kursinnehåll

I kursen behandlas förståelse för utställningen som medium och utställningsproduktion som process. Växelspelet mellan produktion och vetenskapliga perspektiv på att göra utställningar betonas. I kursen knyts frågor om hur utställningsproducenter och andra utställningsmakare formulerar och vidareutvecklar teman, idéer och koncept, den tekniska, rumsliga, mediala och organisatoriska realiseringen av dessa samt utställningsmediets samhälleliga och historiska kontexter och villkor samman. I kursen ingår skapandet av ett utställningskoncept samt övningar i rumslighet och digitala medier för utställningsproduktion. 

Kursen är indelad i fyra delkurser:

De gestaltade rummen 1

I delkursen introduceras utställningsrummet och dess samhälleliga kontexter samt att generera ett koncept och innehåll. 

Från glasmontrar till digitala skärmar

I delkursen behandlas IT-baserad produktionsteknik för utställningsmediet som Virtual Reality, Augmented Reality och programvaror för 3D-visualiseringar av föremål och miljöer. 

De gestaltade rummen 2

I delkursen fördjupas kunskapen om utställningsrummets möjligheter och begränsningar för gestaltning av kunskap, föremål och berättelser.

Utställningens roll och uppdrag

I delkursen fullgörs och presenteras ett utställningskoncept. Även yrkesroller, uppdragsgivare och målgrupper samt kommunikation och presentationsteknik för utställningsprojekt behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar, workshops och gestaltningsövningar. Utöver detta förväntas den studerande utöva självstudier.  

Examination

Kursen examineras genom:

De gestaltade rummen 1

 • aktivt deltagande i gestaltningsövningar, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig kunskapsöversikt relaterad till ett utställningskoncept, betygsskala: UV

Från glasmontrar till digitala skärmar

 • aktivt deltagande i gestaltningsövningar, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier och workshops, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig kunskapsöversikt om tillämpning av IT-baserad utställningsteknik, betygsskala: UV

De gestaltade rummen 2

 • aktivt deltagande i gestaltningsövningar, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig kunskapsöversikt om utställningsrummets möjligheter och begränsningar, betygsskala: UV

Utställningens roll och uppdrag                                                                                                        

 • aktivt deltagande i gestaltningsövningar, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig och muntlig presentation av ett utställningskoncept, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt på kursen krävs Väl Godkänt på delkurs 4, Utställningens roll och uppdrag.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA2 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA3 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA4 Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Broms, Helene, Göransson, Anders, (2012) Kultur i rörelse : en historia om Riksutställningar och kulturpolitiken Stockholm : Atlas, 2012

ISBN: 9789173893565

(Valda delar)

Børrud Huseby, Hege, Cederholm, Pia, (2017) Museumsutstillinger : å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger Trondheim : Museumsforlaget, 2017

ISBN: 9788283050479

(Valda delar)

Forssberg, Anna Maria, Sennefelt, Karin, (2014) Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144089805

(Torell, U. "Grand tour bland tingen." s37-51)

Hyltén-Cavallius, Charlotte, Svanberg, Fredrik, (2016) Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare Lund : Nordic Academic Press, 2016

ISBN: 9789188168443

(Valda delar)

Malm, Magdalena, Wik, Annika, (2012) Imagining the audience : viewing positions in curatorial and artistic practice Stockholm : Art and Theory Publishing, 2012

ISBN: 9789197998550

Schreibman, Susan, Siemens, Ray, Unsworth, John, (2016) A new companion to digital humanities Chichester : John Wiley & Sons, 2016

ISBN: 9781118680643, 9781118680599

(Kenderdine, S. "Embodiement, entanglement, and immersion in digital cultuar herigage." s22-41)

Witcomb, Andrea, Message, Kylie, (2015) The International Handbooks of Museum Studies

ISBN: 1405198508, 9781405198509

(Dean, David, K. "Planning for Success: Project Management for Museum Exhibitions." I Conal McCartyh (red.) s357-378)

Kompletterande litteratur

Böcker

Hauptman, Katherine, Odebäck Näversköld, Kerstin, (2014) Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete Lund : Nordic Academic Press, 2014

ISBN: 9789187675058

Holmberg, Ingrid Martins, (2014) Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet Göteborg : Stockholm : Makadam, 2014

ISBN: 9789170611650

Webbsidor

Museerna & hbtq: en analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer. http://www.kur.se/Documents/Hbtq/MUSEERNA%20OCH%20HBTQ.pdf

(Finns tillgänglig som pdf

Museerna och mångfalden. En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/undersokningar_och_rapporter/Museerna_och_mangfalden.pdf

(Finns tillgänglig som pdf)

Övrigt

Litteraturlistan uppdaterad: 2022-06-02

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.