Dokumentärfilm, historia, teori och praktik: Att gestalta med verkligheten, 30 hp

Documentary Film, History, Theory and Practice: Working with the real, 30 credits

739G47

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mike Jarmon

Kursansvarig

Mike Jarmon

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Mike Jarmon, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Veckoslut) HT 2022 202234-202323 Engelska Norrköping

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 
samt 
Engelska 6
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den historiska utvecklingen och samhälleliga kontexten för  dokumentärfilm
 • tillämpa filmteoretiska typologier för dokumentärfilm
 • använda vetenskapliga metoder inom kulturforskning för att beskriva och tolka konventioner för bild- och ljudberättande
 • jämföra och kritiskt värdera vetenskapliga och journalistiska metoder för att skapa och strukturera ett dokumentärt innehåll
 • tillämpa etiska riktlinjer för dokumentära produktioner
 • värdera källkritiska överväganden för dokumentära produktioner
 • söka, samla, värdera och granska information för en problemställning,
 • tillämpa IT-baserad produktionsteknik inom gestaltningsformer
 • redogöra för digitala produktionsflöden för dokumentärfilm, inspelning, berättande, redigering och spridning
 • bedöma och värdera styrkor och svagheter med en produktionsprocess

Kursinnehåll

I kursen behandlas konventioner och stilar för dokumentärfilm och produktionen av ett dokumentärfilmsprojekt. Vidare kombineras praktiskt gestaltningsarbete på teoretisk grund och studiet av gestaltning utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter i form av ett projektarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, workshops och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuella skrivuppgifter, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig produktionsloggbok, betygsskala: UG
 • dokumentärt filmprojekt, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg på kursen krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på det dokumentära filmprojektet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA2 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA3 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA4 Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Michael Rabiger, Courtney Hermann, (2020) Directing the Documentary 7 New edition Routledge

ISBN: 9780367235574

Nichols Bill, (2017) Introduction to documentary 3 Rev ed Indiana University Press

ISBN: 9780253026859

(Paperback)

Winston, Brian, Vanstone, Gail, Chi, Wang, (2017) The act of documenting: documentary film in the 21st century. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Inc.,

ISBN: 9781501309175

https://www.adlibris.com/se/bok/the-act-of-documenting-9781501309175

Kompletterande litteratur

Böcker

Nichols, Bill, (2010) Introduction to documentary. [Elektronisk resurs] 2nd ed. Bloomington : Indiana University Press, 2010.

ISBN: 0253222605, 0253355567, 9780253222602, 9780253355560

(Sold out)

Övrigt

Litteraturlistan uppdaterad: 2021-06-24

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.