Utopiska visioner om det hållbara samhället, 7.5 hp

Utopian Visions of the Sustainable Society, 7.5 credits

739G49

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Michael Godhe

Kursansvarig

Michael Godhe

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Michael Godhe, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF Obs!
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2023 202313-202322 Svenska Norrköping INSTÄLLD

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • 30 hp godkända inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller inom ett konstnärligt område eller
    dokumenterad etablerad yrkesverksamhet inom kultur/information/media på minst 6 månader på heltid

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur det hållbara samhället gestaltats i spekulativ fiktion i Västerlandet, från antiken till början av 1900-talet, insatt i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang
  • tillämpa tekniker och metoder från textanalys, och idé- och kulturhistoriska metoder och arbetssätt
  • analysera och problematisera idéfrågor formulerade i skilda tider och inom olika traditioner
  • redogöra för hur individer, grupper och offentliga institutioner använder utopiska visioner om det hållbara samhället för att förhandla fram en förståelse av samtiden och det förflutna

Kursinnehåll

I kursen utforskas och behandlas frågor om hur det hållbara samhället och det goda livet gestaltat i spekulativ fiktion, särskilt inom genrer som utopi, dystopi och science fiction. I kursen behandlas vilka visioner om hur samhället ska organiseras har haft betydelse för idédebatten idag och hur människor i olika tider har formulerat och försökt förverkliga ett hållbart samhälle. Ett särskilt fokus kommer att läggas vid hur miljö, plats och rumslighet gestaltas i spekulativ fiktion, exempelvis stadslandskap. Genomgående i kursen är det idé- och kulturhistoriska perspektivet, för att få en förståelse för diskussionen idag och dess rötter. Kursen kombinerar metoder och teorier från idé- och kulturhistoria.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuella skriftliga reflektionsuppgifter, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuellt skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.