Verktyg för innehållsdriven medieproduktion – att undersöka, observera, dokumentera och gestalta, 15 hp

Tools for Content based Media Production – to Observe, Document and Produce, 15 credits

739G58

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Michael Godhe

Kursansvarig

Jonas Ramsten

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Jonas Ramsten, Kursansvarig

Ulrika Sund, administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KOM Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram 1 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • genomföra och presentera ett projekt inom kultur och mediegestaltning utifrån en uppdragsbeskrivning och inom givna tidsramar
 • aktivt deltaga i en produktionsprocess innefattande resurshantering och gruppdynamik
 • genomföra en fältstudie inkluderande en undersökning och insamling av gestaltningsmaterial
 • granska projektarbeten med avseende på både innehåll och form
 • tillämpa teoretiska och praktiska medie- och gestaltningsverktyg
 • på en grundläggande nivå tillämpa och diskutera etnografisk datainsamling
 • redogöra för och diskutera olika gestaltningsformer, deras uttrycksmöjligheter och samhälleliga villkor och roller

Kursinnehåll

I kursen behandlas ett projektarbetes olika delar i form av projektledning, planering, resurs- och tidshantering samt gruppdynamiska processer. Kursen bygger på ett växelspel mellan teoretiskt underbyggt gestaltningsarbete och gestaltningsrelevanta teorier och metoder, med fokus på interaktiva och kommunikativa medier, dvs IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier. 

Utifrån både kulturvetenskapliga och praktiskt-gestaltningsbaserade angreppssätt introduceras olika gestaltningsformer med avseende på formvärld, gestaltningsmedel, berättelseelement, innehåll och mening, retorik, dramaturgi och narrativitet. Vidare behandlas gestaltningsformernas samhälleliga och kulturella roller och villkor i ett historiskt perspektiv. I kursen behandlas även grundverktyg för undersökningar av kultur och samhälle, för medieproduktion, kommunikation och gestaltning.

I kursen läggs särskilt fokus på att observera, medialt fånga, redigera och presentera ett innehåll. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av grupparbete, projektarbete, seminarier, föreläsningar, visningar, studiebesök, workshops samt handledning. Den består vidare av praktiskt produktionsarbete i studio, redigeringsrum, utställningsateljé mm. samt framläggning  och granskning av ett projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Kursen är laborativt upplagd och är organiserad som ett projektblock där ett fortlöpande projektarbete utgör en ram för undervisningen.

Examination

Kursen examineras genom:

 • projektarbete i grupp, betygsskala: UG
 • individuellt aktivt deltagande i produktionsprocess, betygsskala: UV
 • muntlig framläggning och granskning i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer, betygsskala: D
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuellt aktivt deltagande i produktionsprocess samt individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G
EXA2 Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, (2020) Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens Andra upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147136698

Kompletterande litteratur

Övrigt

Litteraturlistan uppdaterad 2023-05-29

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.