Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion, 180 hp

Bachelor´s Programme in Communication, Society, Media Production, 180 credits

F7KOM

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområde Kultur och mediegestaltning 

Studietakt

Helfart

Inledning

Kommunikation, samhälle, medieproduktion är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder till kandidatexamen inom huvudområdet kultur och mediegestaltning. Med mediegestaltning avses innehållsdriven gestaltning och kommunikation av ett innehåll med hjälp av digitala medier. Huvudområdet kultur och mediegestaltning fokuserar på medieproduktion som teoretiskt underbyggd gestaltningspraktik och som studieobjekt, samt på metodologiska och teoretiska verktyg för att ta fram det innehåll som driver mediegestaltningsprocessen. (För utförlig beskrivning av huvudområdet, se fastställd ämnesbeskrivning.) Programmet lägger vidare särskild vikt vid kommunikationsteoretiskt grundad förståelse av medielandskapet, vid genomförandet av kommunikationsprocesser, vid idé- och konceptutveckling, samt vid projekthantering.

Programmets övergripande syfte är att studenten efter utbildningen ska kunna producera kunskapsinnehåll och kunna gestalta och kommunicera sådant innehåll med hjälp av olika medier. Studenterna ska förvärva kompetens att självständigt driva projekt, kunna arbeta reflexivt med produktion och gestaltning av innehåll, samt kunna arbeta inom flera olika tekniska plattformar och gestaltningsformer. Programmet ger kompetens att arbeta med innehållsdriven kommunikation och medieproduktion exempelvis som producent och projektledare och förbereder studenten för yrkesliv inom områden som press, journalistik, radio, TV; inom fristående medieproduktion eller spelutveckling; inom marknadsföring och reklam; på museer och i kulturlivet; eller som kommunikatör och informatör inom olika branscher och verksamheter.  

Programmet ger behörighet för studier på avancerad nivå.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten  

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kultur och mediegestaltning, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Om huvudområdet, se vidare fastställd ämnesbeskrivning.

Färdighet och förmåga  

För kandidatexamen skall studenten  

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,  
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet kultur och mediegestaltning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och  
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.  

Lokala mål för utbildningsprogrammet

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap om generiska samhälls- och kulturvetenskapliga teoretiska och metodiska verktyg samt förmåga att tillämpa dem inom aktuella områden inom samhällssamtalet (såsom makt, demokrati, genus, klass, identitet, kulturarv, hållbar utveckling),
 • visa kommunikationsteoretiskt grundad kunskap och förståelse av kommunikation som en dubbelriktad process på olika nivåer (från interpersonell till övergripande samhällsnivå),
 • visa förmåga att utifrån en vetenskapligt och praktiskt grundad förståelse av det flermediala kommunikationslandskapet arbeta fram flermediala koncept samt värdera plattformar och format i relation till innehåll och målgrupp,
 • visa förmåga till idéutveckling: att – utifrån en uppdragsbeskrivning men också självständigt – skapa, avgränsa, förankra en produktionsidé samt att utveckla ett innehåll från idé till färdig (kunskaps- och gestaltningsmässig) produktion,
 • visa en god förståelse av projektet som arbetsform och förmåga att självständigt bemästra ett projektarbetes olika moment och arbetsfaser,
 • visa kunskap om hållbar utveckling som överordnat samhällsmål, och förmåga att relatera sin egen yrkesverksamhet till detta mål beträffande såväl vidareföring av verklighetsbilder och ideologier som resursmedveten produktionspraktik.

Innehåll

Alla programkurser är laborativt upplagda och bygger på ett växelspel mellan teoretiskt underbyggt gestaltningsarbete och akademiska studier och undersökningar. Akademiskt fokuserar utbildningen på de tre leden i innehållsdriven mediegestaltning: kommunikation, gestaltning (som form och innehåll, samt dess samhälleliga villkor och konsekvenser), samt sådan vetenskaplig teori och undersökningsmetod som behövs för att skapa ett innehåll. Detta kombineras med tillämpat arbete med mediegestaltning och kommunikation. Inom ett tvärmedialt arbetssätt, där digital produktionsteknik utgör den tekniska plattformen för gestaltningsformer som på olika sätt inbegriper rum, event, rörliga bilder, ljud, text och stillbild, förankras produktionsarbetet i tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner. Om programmets innehåll, se vidare programmets studiehandbok samt kursplaner.

Programmets kurser är organiserade som projektblock. Det är en specifik form av kursuppläggning och pedagogik som är utformad för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras – och som syftar till att göra utbildningen tydligt yrkesförberedande och bygga in olika former av anknytningar till yrkeslivsfältet kultur och medier. Projektarbetsformen gör studenten väl rustad för en verklighet där entreprenörs- och frilansförmåga samt förmåga att samarbeta är viktiga för framgång i yrkesverksamheten. Om projektblocksformen, se vidare programmets studiehandbok.

Programmets examensmål stöds med progressivt ökade krav och på successivt höjd nivå. Det gäller förmågan att strukturera och presentera ett teoretiskt och empiriskt material och förmågan att genomföra ett vetenskapligt undersökningsarbete på ett stringent sätt. Ökade krav gäller även gestaltningsarbetet och förmågan till tvärmedial metodutveckling och projekthantering, samt förmågan till självständiga problem- och projektformuleringar och till samarbete med externa partners och avnämare.

Den fjärde terminens kurs kan bytas ut mot studier med relevant inriktning vid utländskt universitet.  

Inom programmets avslutande kandidatkurs uppmuntras studenten att genomföra en del av kandidatprojektet som externförlagd produktion (ungefär motsvarande ”praktik”). 
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Projektblocksuppläggningen av programkurserna är grundläggande för programmets undervisnings- och arbetsformer. Kursen/projektblocket löper i flera olika faser och examinationen sker etappvis i varje fas. Kursen inleds med en vinjett- och verktygsfas, där ett problemområde presenteras, och vetenskapliga teoretiska och metodologiska verktyg behandlas tillsammans med gestaltnings/produktionsverktyg. I nästa fas ligger tonvikten på att tillämpa verktygen i genomförandet av undersökning och medieproduktion. Avslutningsvis ligger tonvikten på kommunikation: projektet och dess texter och medieproduktioner offentliggörs, granskas och utvärderas. Projektblocket binds samman av fortlöpande idé- och konceptutveckling. Arbetet sker övervägande i projektgrupper och stöds framför allt av föreläsningar, seminarier, workshops, materialbehandlingssessioner, kollegial granskning, samt handledning.

Projektuppläggningen innebär alltså ett både studentaktivt och framåtsyftande lärande där varje examination är ett steg i den fortlöpande arbetsprocessen. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika projektgruppskonstellationer. 
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För behörighet till utbildningsprogrammets tredje termin krävs godkänt på minst 45 hp (av totalt 60 hp) av första årets kurser. För behörighet till utbildningens kandidatkurs krävs godkänt på minst 90 hp (av totalt 120 hp) inom programmet. 

  Examenskrav

  Studerande som uppnått 180 hp inom programmet uppfyller kraven för en filosofie kandidatexamen med huvudområde Kultur och mediegestaltning.  
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Kultur och mediegestaltning 

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science (180 credits) with a major in Culture and Media Production 

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

  Denna utbildningsplan träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med höstterminen 2021. Från och med den 1 januari 2026 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits före höstterminen 2021.  

  Från och med höstterminen 2021 fasas kurser enligt den utbildningsplan som gäller från och med höstterminen 2007 (reviderad 2010) successivt ut. Detta innebär att kursen Projektblock 6 (termin 5–6) enligt den utbildningsplanen ges sista gången höstterminen 2022–vårterminen 2023.  

  Student som antagits till utbildningen före höstterminen 2021 har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom eller i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.  

  Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast den 31 december 2025.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  739G53 Att kommunicera kunskap i samspel mellan innehåll och publik gestaltning 30 G1N v202404-202423 O

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  739G54 Dokumentär medieproduktion 30 G1F v202434-202503 O

  Termin 4 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  739G55 Medieproduktion för kommunikationsinriktade verksamheter och branscher 30 G1F v202504-202523 O

  Termin 5 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  739G56 Kandidatprojekt med examensarbete i kultur och mediegestaltning 60* G2E O
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 6 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  739G56 Kandidatprojekt med examensarbete i kultur och mediegestaltning 60* G2E O
  *Kursen läses över flera terminer