Intersektionella migrationsstudier: Kroppar, genus, sexualitet, 7.5 hp

Intersectional Migration Studies: Bodies, Genders, Sexualities, 7.5 credits

742A21

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Bredström

Kursansvarig

Anna Bredström

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 1 (HT 2022) 202251-202308 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2022) 202251-202308 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag  ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för samt problematisera kring begreppet intersektionalitet
- redogöra för samt kritiskt reflektera över begreppen genus, sexualitet och kropp i förhållande till migrationsstudier
- analysera en relevant fråga inom fältet ur ett intersektionellt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen innefattar både översiktlig och fördjupad teoretisk kunskap inom fältet för intersektionella migrationsstudier, med ett särskilt fokus på postkolonial feminism, intersektionell queerteori och samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv på förkroppsligande. Kursen fokuserar olika teman där studenterna läser centrala nyckeltexter inom fältet och, genom olika övningsuppgifter, lär sig att identifiera och analysera intersektioner av olika sociala kategorier. I kursen läggs särskild vikt vid att studera hur genus, sexualitet och kropp kan kopplas till migration, etnicitet, ras, kultur och nation.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC
Required readings: Abdou, L (2017). Gender nationalism: The new (old) politics of belonging. Austrian Journal of Political Science, 46(1): 83–88. Bastia, T. (2014). Intersectionality, migration and development. Progress in Development Studies, 14(3): 237–248. Bose, B. (2005). Postcolonial feminisms: Nation, gender and sexualities in India. Feminist Theory, 1: 87–97. Brown, T. (2011). The Intersection and Accumulation of Racial and Gender Inequality: Black Women’s Wealth Trajectories. The Review of Black Political Economy, 39(2): 239-258. Butler, J. (2008). Sexual politics, torture, and secular time. British Journal of Sociology, 59(1): 1-23. Carby, H. (1982). White Woman Listen! Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood. In: Centre for Contemporary Cultural Studies, The Empire Strikes Back: Race and Racism in Seventies Britain. London: Hutchinson, pp. 212–235. Chan, K. W. (2010). The Global Financial Crisis and Migrant Workers in China: ‘There is No Future as a Labourer; Returning to the Village has No Meaning’. International Journal of Urban and Regional Research, 34(3): 659-677. Chávez, K. (2010). Border (In)Securities: Normative and Differential Belonging in LGBTQ and Immigrant Rights Discourse. Communication & Critical/Cultural Studies, 7(2): 136–155. Collins, P. Hill (2000). Black Feminist Epistemology. In: Collins, P. Hill Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, New York: Routledge, pp. 251–257. Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43: 1241–99. Dooling, W. (2005). The Making of a Colonial Elite: Property, Family and Landed Stability in the Cape Colony, c.1750–1834. Journal of Southern African Studies, 31(1): 147-162. Farris, S. R. (2012). Femonationalism and the ”Regular” Army of Labor Called Migrant Women. History of the Present, 2(2), 184–199. Gimenez, M. (2001). Marxism and Class, Gender and Race: Rethinking the Trilogy, Race, Gender & Class, 8(2): 23–33. Available at: http://www.colorado.edu/Sociology/gimenez/work/cgr.html Hossain, A. (2017). The paradox of recognition: hirja, third gender and sexual rights in Bangladesh. Culture, Health and Sexuality, DOI: 10.1080/13691058.2017.1317831 Lan, P.-C. (2011). White Privilege, Language Capital and Cultural Ghettoisation: Western High-Skilled Migrants in Taiwan. Journal of Ethnic and Migration Studies, 37(10): 1669–1693. Lee, J. and M. Zhou (2017). Why class matters less for Asian-American academic achievement. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(14): 2316-2330. Lewis, R. and Mills, S. (2005). Introduction. In Lewis, R. (ed.) Feminist Postcolonial Theory: A Reader, Routledge, pp. 1–22. Lorde, A. (2007) [1980]. Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference. In Sister outsider: essays and speeches. Berkeley: Crossing Press, pp. 114–123. (Available at LISAM) Luibhéid, E. (2004). Hetronormativity and Immigration Scholarship: A Call for Change. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 10(2): 227-235. Lutz, H. (2010). Gender in the Migratory Process. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10): 1647–1663. Manalansan, M. (2006). Queer Intersections: Sexuality and Gender in Migration Studies. International Migration Review, 40(1): 224–49. McClintock, A. (1995). No Longer in a Future Heaven: Nationalism, Gender and Race. In Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest. New York: Routledge, pp. 352–389. McKay, S. C. (2007). Filipino Sea Men: Constructing Masculinities in an Ethnic Labour Niche. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(4): 617-633. Mohanty, C. (1984). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses, Boundary, 2 (12/13): 333–358. Mulinari, D. (2007). Women friendly? Understanding gendered racism in Sweden. In Melby, K., Ravn, A. and Carlsson Wetterberg, C. (eds.), Gender equality and welfare politics in Scandinavia: the limits of political ambition?. Bristol: Policy, pp. 167–182. (Available at LISAM). Parrenas, R. S. (2000). Migrant Filipina Domestic Workers and the International Division of Reproductive Labor. Gender and Society, 14(4): 560-580. Puar, J. (2013). Homonationalism As Assemblage: Viral Travels, Affective Sexualities. Jindal Global Law Review, 4(2): 23–43. Strand, S. (2014). Ethnicity, gender, social class and achievement gaps at age 16: intersectionality and ‘getting it’ for the white working class. Research Papers in Education, 29(2): 131-171. Skeggs, B. (2005). The Making of Class and Gender through Visualizing Moral Subject Formation. Sociology, 39(5): 965–82. Scott, J.W. (1988). Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press. Tinsman, H. (2008). A Paradigm of Our Own: Joan Scott in Latin American History, The American Historical Review, 113(5): 1357-1374. Wallerstein, I. (1991). Class Conflict in the Capitalist World-Economy, In Balibar, E. and Wallerstein, I. (eds.). Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. London: Verso. Van Hear, N. (2014). Reconsidering Migration and Class. IMR, 48(S1): S100–S121. Weiss, A. (2005). The Transnationalization of Social Inequality: Conceptualizing Social Positions on a World Scale. Current Sociology, 53(4): 707-728. Wright, E. O. (2009). Understanding Class: Towards an Integrated Analytical Approach. New Left Review, 60: 101-16. Wong, Y. (2004). When East Meets West: Nation, Colony, and Hong Kong Women’s Subjectivities in Gender and China Development, Modern China, 30(2): 259–292. Yuval-Davis (1997). Gender & Nation. London: SAGE, Chapter 2: Theorizing Gender and Nation, pp. 26–38. (Avilable at LISAM). Suggested readings: Ahlstedt, S. (2016). The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration. Linköping: Linköping University. Ahmed, L. (2011). The quiet revolution: the veil's resurgence, from the Middle East to America. New Haven, Conn.: Yale University Press. Collins, P. Hill (1998). It’s All in the Family: Intersections of Gender, Race and Nation. Hypatia, 13(3): 62–82. Combahee River Collective (1977). A Black Feminist Statement, Available online: http://historyisaweapon.com/defcon1/combrivercoll.html Lewis, R. (2014). ”Gay? Prove It!”: The Politics of Queer Anti-Deportation Activism. Sexualities, 17 (8): 958–975. Lugones, M. (2007). Heterosexualism and the Colonial/ Modern Gender System. Hypatia, 22(1): 186–209. McCall, L. (2005). The Complexity of Intersectionality. Signs, 30(3): 1771–1800. Mohanty, C. (2003). Under Western Eyes’ Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles. Signs, 28(2): 499–535. Silvey, R. (2004). Power, Difference and Mobility: Feminist Advances. Progress In Human Geography, 28(4): 490–506. Truth, S. (1851). Ain’t I a Woman? Available online: https://www.nps.gov/wori/learn/historyculture/sojourner-truth.htm Vogel, K. (2009). The Mother, the Daughter and the Cow: Venezuelan Transformistas’ Migration to Europe. Mobilities, 4(3): 367–387.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.