Fördjupad metodologi och metod i etnicitets- och migrationsforskning, 7.5 hp

Advanced methodology and methods in Ethnic and Migration Studies, 7.5 credits

742A32

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Catrin Lundström

Kursansvarig

Catrin Lundström

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme 3 (HT 2020) 202046-202103 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6/B eller motsvarande
  (Undantag för svenska)
 • 37,5 hp godkända inom programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:
– redogöra för framträdande forskningstraditioner inom studiet av etnicitet och migration;
– analysera ett forskningsproblem inom etnicitets- och migrationsstudier genom tillämpning av adekvata metodologiska perspektiv och metoder; 
– förklara och underbygga valet av specifika metoder.

Kursinnehåll

På kursen ges fördjupad kunskap om ett eller flera metodologiska tillvägagångssätt inom studiet av migration och etniska relationer, bland annat genom att färdigställa ett utkast till en begränsad forskningsuppgift med fokus på metodval. Kursen ger därmed möjlighet till tillägnelse av det slags metodologiska insikt som fordras för att lösa krävande forskningsuppgifter med hjälp av adekvata metoder. I kursen problematiseras även förhållandet mellan metodologiska val och akademiskt skrivande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning ges i form av mindre seminarier med hög andel självständiga studier. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerade upplysningar om examinationen finns i studiehandboken. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.