Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies, 120 hp

Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies, 120 credits

F7MEM

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Etnicitet och migration

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i Etnicitet och migration är ett, engelskspråkigt masterprogram omfattande två års heltidsstudier. Programmet utbildar de studerande i teoretiska och metodologiska angreppssätt inom området Etnicitet och migration med särskild tonvikt på globalisering, identitetsformande processer relaterade till klass, genus, medborgarskap, social och kulturell förändring, maktförhållanden och motstånd. Det är förlagt till en tvär- och mångvetenskaplig utbildningsmiljö, präglad av en integrering av humaniora och samhällsvetenskap, av historiska och sociologiska, ekonomiska och kulturella perspektiv på etnicitet och migration. I mer specifika termer tillhandahåller programmet:

 1. En kritisk förståelse av frågor som berör etnicitet, ras, sociala skillnader, migration, medborgarskap och gränser;

 2. Praktiska färdigheter och expertis i samhälls- och kulturanalys och policyutveckling som förbereder för en rad olika yrken inom arbetslivet;

 3. Ett kritiskt, vetenskapligt angreppssätt där studiet av etnicitet och migration förstås i samband med politik, ekonomi och arbete;

 4. En förståelse som placerar etnicitet och migration i sitt globala sammanhang;

 5. En tvär- och mångvetenskaplig förståelse av kunskapsproduktion och forskning, präglad av en integrering av humaniora och samhällsvetenskap, av historiska och sociologiska, ekonomiska och kulturella perspektiv på etnicitet och migration.

Programmet ska sätta de studerande i stånd att integrera perspektiv gällande etnicitet och migration i analys och innovativt förändringsarbete inom akademisk kunskapsproduktion, offentlig sektor samt civilsamhälleliga organisationer och företag i både nationella och internationella sammanhang. Programmet förbereder på så sätt de studerande för forskarutbildning och undervisning på det tvärvetenskapliga fältet internationell migration och etniska relationer (IMER), liksom för yrkesverksamhet inom förvaltningar och myndigheter, media och kommunikation, politiska organisationer och kunskapsutveckling. Programmet ger även studerande verktyg att bidra aktivt med sina inhämtade kunskaper och färdigheter på en rad fält som politik, näringsliv och administration, medier, kultur och kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen (120 poäng) skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom Etnicitet och migration, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa fördjupad metodkunskap inom Etnicitet och migration, med särskild tonvikt på human- och samhällsvetenskapernas kritiska traditioner.

 

Färdighet och förmåga

För masterexamen (120 poäng) skall studenten

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen (120 poäng) skall studenten

- visa förmåga att inom Etnicitet och migration göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Masterprogrammet i Etnicitet och migration är ett integrerat, campusförlagt program som omfattar två års heltidsstudier med möjlighet till individuell profilering. Under de första två terminerna följer de studerande åtta obligatoriska kurser, med såväl teoretisk, tematisk som metodologisk inriktning. Under termin tre profilerar sig studenterna individuellt genom utlandsstudier, praktik eller valbara kurser. Termin fyra ägnas i huvudsak åt författande av masteruppsatsen. Vid sidan om kurserna kan de studerande följa en serie tematiska seminarier och workshops, samt träffar individuellt eller i grupp programmets lärare och forskare.

Valbara kurser på termin 3

Under andra delen av termin tre kan de studerande läsa en eller flera valbara fördjupande kurser på avancerad nivå inom LiU eller andra lärosäten (totalt 15 p). Val av kurser sker i samråd med programansvarig och bör ge möjlighet till individuell profilering. Den studerande kan alternativt under terminens andra hälft välja att göra praktik. Praktiken ska göras på en organisation som den studerande själv letar upp och kontaktar. Organisationen ska vara relevant för programmets huvudområde och uppgifterna ska bidra till att uppfylla målen i utbildningsplanen. Praktiken examineras genom en skriftlig rapport. Valet görs senast den 15 april innevarande år.

Studier utomlands

De studerande kan välja att utföra tredje terminen utomlands. Filosofiska fakulteten ger de studerande möjlighet till utbytesstudier. För detta finns särskilda rutiner inrättade.  De studerande som önskar utnyttja denna möjlighet behöver samråda med programansvarig för att möjliggöra tillgodoräkning.

Undervisnings- och arbetsformer

All undervisning bygger på studentaktiva undervisningsformer. Detta betyder att studenter och lärare har gemensamt inflytande, delaktighet och ansvar för undervisning och för utbildningens helhet. Studenten ges, inom ramen för kurserna, möjlighet till profilering/fördjupning och individualisering av sina studier. Kunskaps- och kompetensutvecklingen sker i dialog mellan studenter och lärare. Inom utbildningen används olika arbetsformer såsom föreläsningar, workshop och seminarier samt handledning.

Examination

Examination, enskilt eller i grupp, sker i anslutning till kurserna genom bedömning av tentamen, deltagande i seminarium, individuella och/eller gruppvisa inlämningsuppgifter samt avrapportering och gestaltning av gruppvisa projektarbeten. Detaljerad information framgår av respektive kursplan. Mastersuppsatsen framläggs och försvaras vid öppet seminarium med opponent/kommentator, varpå den bedöms av examinationskommitté.

Betyg

Vilka betygsgrader som förekommer vid bedömning av den studerandes kunskaper och färdigheter fastställs särskilt i varje kursplan.

 

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande.

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För behörighet till utbildningens tredje termin krävs att den studerande är godkänd på kurser omfattande minst 37,5 hp inom programmet (eller motsvarande).

  Examenskrav

  Den studerande kommer att tilldelas examensbevis för Filosofie masterexamen med huvudområdet Etnicitet och migration (120 hp). Detta förutsatt att alla kurser, inklusive uppsatsen, är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Slutförda kurser och andra fordringar kommer att anges i examensbeviset.

  Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetens fakultetsstyrelse på begäran av den studerande.

  Diploma Supplement bifogas till examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Etnicitet och migration

  Examensbenämning på engelska

  Master of Arts (120 credits) with a major in Ethnic and Migration Studies

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk på programmet är engelska.

  Tillgodoräknande

  Filosofiska fakultetsstyrelsen eller person som utsetts av styrelsen beslutar huruvida tidigare utbildning kan överföras till programmet.

  Antagningsförfarande

  Den studerande antas till programmet i sin helhet. 

   

   

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021