Vardagsvillkor och välfärdsutveckling, 7.5 hp

Conditions of Everyday Life and Welfare Developemet, 7.5 credits

745A27

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gunilla Petersson

Kursansvarig

Gunilla Petersson

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 7 (HT 2026) O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
150 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • syntetisera kunskap om förändring och kontinuitet i medborgarskapets innebörd på lokal såväl som global nivå
  • syntetisera kunskap om samt analysera hur samhällsförändringar påverkar medborgarens villkor som brukare i välfärdssamhället
  • använda kunskaper om samhällets förändring för att förstå de utmaningar som välfärdsstaten och det sociala arbetet står inför
  • tillämpa kunskaper om människors skilda livssituationer och vardagsvillkor för att analysera deras upplevelser av relationer med olika välfärdsinstitutioner
  • utnyttja kunskaper om samhällsförändringar, välfärdsutveckling och människors vardagsvillkor för att genomföra en omvärldsanalys
  • kritiskt reflektera kring och motivera eget professionsetiskt förhållningssätt i relation till brukare med erfarenheter från olika livssituationer.

Kursinnehåll

Kursen behandlar på ett fördjupat sätt förändring och kontinuitet i medborgarskapets innebörd och dess betydelse för människors vardag, delaktighet och inflytande i relation till förändringar i välfärdens organisering. Framtida utmaningar för det sociala arbetet problematiseras utifrån hur möjliga framtider framträder i samtiden och till hur socialt arbete i Sverige förhåller sig till vad som gäller i andra länder. Av särskild vikt är förståelsen av hur dessa samhällsförändringar påverkar medbergarens villkor som brukare i välfärdsstaten. Kursen utgår från människors erfarenheter av skilda livssituationer, deras vardagsvillkor samt deras upplevelser i relationer med olika välfärdsinstitutioner.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form färdighetsträning, projektuppgift i form av omvärldsanalys, seminarier och föreläsningar. Den studerande förbereder sig för undervisningen i grupp och individuellt genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika uppgifter.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

 

 

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM3 Workshop omvärldsanalys 0.5 hp U, G
SEM6 Seminarium: Prekariatet 1 hp U, G
EXM2 Hemtentamen (essä) 5 hp U, G, VG
SE12 Bokseminarium 1 hp U, G

Övrigt

Fastställd litteraturlista se övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.