Barn och unga i samhällsvård, 7.5 hp

Children and Youth in Out-of-home Care, 7.5 credits

745A74

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulrika Wernesjö

Kursansvarig

Ulrika Wernesjö

Studierektor eller motsvarande

Veronika Wallroth

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2024 202414-202423 Svenska Norrköping

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Socionomexamen 210 hp
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för olika typer av samhällsvård av barn och unga, dess rättsliga regleringar och samverkan mellan olika aktörer
 • kritiskt reflektera över och problematisera barn och unga som sociala kategorier i samhällsvården och dess praktik
 • analysera och kritiskt granska insatser och praktiker inom samhällsvård för barn och unga utifrån socialvetenskapliga och rättsliga perspektiv
 • kritiskt granska och syntetisera nationell och internationell forskning om barn och unga i samhällsvård
 • reflektera över metoder och förhållningssätt inom samhällsvård för barn och unga utifrån relevanta vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter

Kursinnehåll

I kursen behandlas centrala problemställningar inom samhällsvården av barn och unga. I kursen behandlas fördjupade kunskaper om olika former av samhällsvård, samt livsvillkor för barn och unga som är placerade utanför hemmet. I kursen behandlas såväl praktiker och insatser inom samhällsvården, som dess rättsliga regleringar och samverkan mellan olika aktörer, utifrån socialvetenskapliga och rättsliga perspektiv. I kursen ingår träning i kritiskt granskning av insatser och praktiker i samhällsvården samt reflektion kring problemkonstruktioner av barn och unga utifrån teoretiska perspektiv. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshop. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i workshop, betygsskala: D

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt/Deltagit på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium I 1 hp U, G
SEM2 Seminarium II 1 hp U, G
OBL1 Workshop/Seminarum 0 hp D
EXM1 Examination 5.5 hp U, G, VG
OBL2 Workshop om familjehem 0 hp D

Övrigt

Se kurslitteratur under flik övrig dokumentation.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.