Samtal, bemötande och förhållningssätt i socialt arbete, 7.5 hp

Communication and Professional Development in Social Work, 7.5 credits

745G46

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elin Nilsson

Kursansvarig

Elin Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg, Magnus Nilsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 2 (HT 2024) 202435-202439 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om kommunikationsteorier och kommunikationens betydelse i socialt arbete
  • visa färdighet och förmåga att använda kunskaper om kommunikationsteorier och kommunikationsmodeller i möte med individer i socialt utsatta situationer
  • visa grundläggande förmåga i professionellt förhållningssätt och att genomföra professionella samtal
  • visa färdighet och förmåga att reflektera kring betydelsen av bemötande och pröva det egna förhållningssättet vid kommunikation i socialt arbete
  • visa förmåga att reflektera kring vikten av etik och empati i socionomens olika möten.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teorier och aktuell forskning om kommunikation och samtal. Verbal och icke verbal kommunikation samt sammanhangets betydelse problematiseras. Socionomens profession och yrkesroll diskuteras i relation till empatisk förmåga, värdegrund och social kontext. Den studerande tränar kommunikation i olika gruppövningar och rollspel. I reflekterande processer analyseras professionella samtal och bemötande utifrån olika perspektiv. Vidare behandlas betydelsen av att ge och ta emot återkoppling samt att förstå betydelsen av självkännedom och personlig professionell utveckling i socialt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av samtalsövningar, andra färdighetsträningar, föreläsningar och seminarier. Den studerande förbereder sig i grupp och individuellt inför undervisningen genom inläsning av litteratur samt arbete med specifika uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i färdighetsträningar och genom i grupparbeten samt genom individuella muntliga och skriftliga uppgifter. Detaljerade information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXM2 Tentamen 4 hp U, G, VG
FÄR2 Färdighetsträning 4 övningar 2 hp U, G
SEM5 Litteraturseminarium/Professonellt förhållningssätt 0.5 hp U, G
SEM8 Examinationsseminarium 0.5 hp U, G
SEM9 Litteraturseminarium 0.5 hp U, G

Övrigt

Aktuell litteraturlista

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.