Socionomprogrammet, 210 hp

Social Work Programme, 210 credits

F7YSC

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Socionomexamen
eller
Filosofie kandidatexamen med huvudområde Socialt arbete

Studietakt

Helfart

Inledning

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, varav sex på grundläggande nivå och den sjunde på avancerad nivå. Socionomers arbetsmarknad finns inom kommunal socialtjänst och övrig offentlig sektor samt i olika ideella organisationer och privata företag. Socionomer arbetar med handläggning, myndighetsutövning, råd och stöd samt behandling. De återfinns även som kuratorer på skolor eller inom hälso- och sjukvården eller som chefer i äldre- och handikappomsorgen. Andra vanliga områden är behandlingsarbete inom barn- och ungdomsvård eller missbruksområdet. Programmet är forskningsförberedande och den sista terminen kan också utgöra första terminen för en magister- eller masterexamen.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen:

Kunskap och förståelse

För socionomexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om ledning av socialt arbete,
 • visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, och
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Färdighet och förmåga

För socionomexamen ska studenten

 • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
 • visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,
 • visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och
 • visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För socionomexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, 
 • samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål:

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten

 • visa kunskap om det sociala arbetet ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv,
 • visa kunskap och förståelse för betydelsen av hållbar utveckling, ekonomiska aspekter och organisatoriska villkor inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten

 • visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen i socialt arbete och färdighet att arbeta med kvalitetsutveckling inom det sociala arbetets praktiker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten

 • visa relationskompetens och reflektionsförmåga att medverka i och leda olika gruppkonstellationer.

Innehåll

Socionomprogrammet är en professionsutbildning och kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper inom socialt arbete som professionsspecifika förmågor. De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål tränas och utvecklas genom återkommande inslag under utbildningens gång. Det innebär att det under utbildningen ställs ökande krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter.

Möjlighet att ansöka om utlandsstudier finns främst genom den verksamhetsförlagda utbildningen på termin fem samt i samband med det självständiga arbetet/examensarbetet på termin sex. Möjlighet finns även att göra hela eller delar av termin sju, på avancerad nivå, som ett internationellt utbyte, dock krävs godkännande från programansvarig. All form av utbyte ska diskuteras med programansvarig och med studievägledare för programmet.

På programmets sjunde termin finns valbara kurser som ger möjlighet till fördjupning.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen inom programmet bygger på studentaktiva undervisningsformer som stimulerar studentens självständiga kunskapssökande, kritiskt tänkande och förmåga att ta aktiv del i den samhälleliga debatten. Studenterna delas in i arbetsgrupper (6-9 studenter), som är en viktig resurs under utbildningen. Under handledning får studenterna reflektera kring sin professionella utveckling i termer av professionellt förhållningssätt och självkännedom.

Exempel på arbetsformer är litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, fältstudier, samtals- och färdighetsträningar med mera. Samverkan med såväl verksamhetsfältet som brukarorganisationer förekommer genom programmet, inte bara under den verksamhetsförlagda utbildningen (30 hp, termin 5).

Utbildningen är generellt upplagd utifrån en integration mellan forskning, teori och praktik och bidrar till utveckling av studentens förmåga till lärande och förståelse. Studerande ges möjlighet att ta del av och kritiskt granska både forskning och praktik inom området för att utveckla och fördjupa sin formella och reella kompetens i socialt arbete. Ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt kännetecknar lärprocessen och verksamhetsföreträdare, brukarorganisationer och studerande är delaktiga och tillsammans med undervisande forskare/lärare medansvariga för planering och genomförande av lärprocessen i utbildningen.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För behörighet till termin 3 och 4 krävs att den studerande fullgjort minst 45 hp av termin 1 och 2.

  För behörighet till termin 5 och 6 och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) krävs att den studerande fullgjort minst 105 hp av programmets kurser. Planering inför VFU kräver att poängen inrapporterats inom termin 4.

  För behörighet att påbörja självständigt arbete/examensarbete krävs utöver ovanstående även godkänd VFU.

  För behörighet till termin 7 krävs godkända kurser i socialt arbete om 150 hp.

  Examenskrav

  För socionomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Socionomexamen
  eller
  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Socialt arbete

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science in Social Work
  or
  Degree of Bachelor of Science with a major in Social Work

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  745G49 Socialt arbete som profession och vetenskap 15 G1N v202404-202413 O
  745G58 Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete 15 G1N v202414-202423 O

  Termin 2 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  745G46 Samtal, bemötande och förhållningssätt i socialt arbete 7.5 G1N v202435-202439 O
  745G48 Socialpolitik och välfärdssamhället 7.5 G1N v202440-202444 O
  745G65 Välfärdsrätt I 7.5 G1N v202445-202449 O
  745G47 Vetenskaplig grundkurs i socialt arbete 7.5 G1N v202450-202503 O

  Termin 3 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  745G66 Välfärdsrätt II 15 G1F v202504-202513 O

  Termin 4 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  745G51 Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete 7.5 G1F O
  745G57 Organisering och ledning i socialt arbete 7.5 G1F O
  745G68 Professionalitet, etik och samverkan i socialt arbete 15 G1F O

  Termin 5 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  745G55 Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete 30 G2F O

  Termin 6 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  745G53 Självständigt arbete/Examensarbete i socialt arbete 15 G2E O
  745G54 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete 15 G2F O

  Termin 7 VT 2027