Vetenskaplig grundkurs i socialt arbete, 7.5 hp

Introduction to Research in Social Work, 7.5 credits

745G47

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leonard Ngaosuvan

Kursansvarig

Leonard Ngaosuvan

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 2 (HT 2024) 202450-202503 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för socialt arbete som forskningsområde
 • identifiera och diskutera forskningsetiska frågor i socialt arbete samt definiera relevanta forskningsetiska dilemman
 • kritiskt granska vetenskapliga studier
 • redogöra för och kritiskt granska olika vetenskapsteoretiska inriktningar samt kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder i socialt arbete
 • planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie
 • redogöra för referensers funktion och form i en vetenskaplig text samt tillämpa referenshantering
 • reflektera över socialt arbete som profession i relation till kunskapsanvändning i det sociala arbetets praktiker

Kursinnehåll

I kursen behandlas vetenskapsteoretiska riktningar i relation till olika forskningsansatser, forsknings- och analysmetoder i socialt arbete. Tyngdpunkten i innehållet ligger på kunskaper om, samt tillämpning av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. I kursen ingår litteratursökning, problemformulering, planering samt insamling, bearbetning och analys av insamlat material. Vidare behandlar kursen forskningsetiska frågor samt rapportering och kritisk granskning av vetenskapliga arbeten inom socialt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, färdighetsträningar, workshops, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i workshops och färdighetsträningar, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig hemtentamen: betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftlig hemtentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXM2 Hemtentamen 4 hp U, G, VG
OB10 Workshop kvantitativ forskningsdesign 0.5 hp U, G
OBL7 Övning: informationskompetens 0 hp D
OBL8 Workshop problemformulering 0.5 hp U, G
OBL9 Workshop kvalitativ forskningsdesign 0.5 hp U, G
REF1 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D
SEM4 Statistik 1 hp U, G
SEM5 Seminarium analysera och tolka intervjudata 1 hp U, G

Övrigt

Aktuell litteraturlista

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.