Socialpolitik och välfärdssamhället, 7.5 hp

Social Policy and the Welfare Society, 7.5 credits

745G48

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ekholm

Kursansvarig

David Ekholm

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 2 (HT 2024) 202440-202444 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp och teorier inom välfärd och socialpolitik
  • redogöra för samspelet mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden som bidrar till sociala problem och spänning i samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå
  • beskriva den svenska välfärdsstatens historiska utveckling och framtida utmaningar
  • tillämpa socialpolitiska teorier och modeller
  • relatera det skandinaviska välfärdssystemet till internationella välfärdssystem och välfärdsförhållanden
  • reflektera över välfärdsutvecklingen för olika befolkningsgrupper ur ett mångfaldsperspektiv
  • reflektera över socialt arbete som profession i relation till socialpolitik och välfärdssamhälle

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorier om och modeller av socialpolitiska och ekonomiska styrsystem. Särskild vikt läggs vid det sociala arbetets roll inom olika välfärdssystem och de konsekvenser som socialpolitikens utformning har för medborgare i allmänhet och medborgaren som klient och brukare. Vidare belyses den svenska välfärdsstatens historia, förändring och utmaningar. Här behandlas framförallt sociala, kulturella och ekonomiska samt politiska aspekter av välfärdssamhället och dess betydelse för socialt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, grupparbete och föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig hemtentamen: betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs dessutom Väl godkänt på  den individuella skriftlig hemtentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXM1 Hemtentamen 4.5 hp U, G, VG
SEM5 Försäkringar och bidrag 1 hp U, G
SEM6 Välfärdsstat i förändring 1 hp U, G
SEM8 Socialpolitikens styrning 1 hp U, G
REF2 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D

Övrigt

Aktuell litteraturlista

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.