Socialt arbete som profession och vetenskap, 15 hp

Social Work as Profession and Science, 15 credits

745G49

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanne Larsson

Kursansvarig

Susanne Larsson

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 1 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för centrala begrepp, teorier och perspektiv inom socialt arbete som verksamhet, vetenskapligt ämne och forskningsområde
- beskriva och förstå professions- och verksamhetsutvecklingens historia i socialt arbete nationellt och internationellt
- redogöra för mänskliga rättigheter i relation till socialt arbete
- identifiera den problematik som berör socialt utsatta individer och grupper ur ett mångfaldsperspektiv
- visa insikt om övergripande mål med insatser i socialt arbete utifrån ett brukar-, organisations- och samhällsperspektiv
- visa grundläggande förmåga till vetenskapligt förhållningssätt, kritiskt tänkande och akademiskt skrivande
- visa insikt om och förståelse för ett professionsetiskt förhållningssätt
- reflektera över socialarbetarrollen i relation till professionell utveckling
- visa insikt om betydelsen av kommunikation och samspel i grupp.

Kursinnehåll

I kursen ingår samverkan med verksamhetsföreträdare och brukarorganisationer vilket ger studenten möjlighet att skaffa sig en översiktlig bild av verksamhetsfältet och socialarbetarens roll och funktion i socialt arbete. Professionsetik, bemötande och mänskliga rättigheter är centralt. I denna kurs introduceras även den professionella personliga utvecklingen, PPU i form av reflektionsgrupper. I övningar och uppgifter tränas kommunikation och samspel i grupp. Grundläggande kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt, kritiskt tänkande och akademiskt skrivande introduceras.
Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne. Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete. Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras. Vidare studeras hur sociala problem kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå med fokus på mångfaldsfrågor. Kursen ger en introduktion till socialt arbete med och för barn, ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning, i fattigdom, i missbruk, i kriminalitet eller på annat sätt i socialt utsatta situationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av färdighetsträningar, fältstudier, seminarier och föreläsningar. Studenterna förbereder sig inför undervisningen genom ett aktivt kunskapssökande i grupp och individuellt genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika uppgifter och reflektion.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXM2 Hemtentamen 5 hp U, G, VG
OB10 Seminarium: Etiskt dilemma 0 hp D
OBL1 Historiska texter 0 hp D
OBL7 Workshopdagar 0 hp D
SE11 Fältstudie 4 hp U, G
SEM4 Film/bok 2 hp U, G
SEM6 Modell/karta/bild 3 hp U, G
REF1 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D
OB12 Seminarium: Socionomen 0 hp D
OB13 NoPlagiat 0 hp D
SE12 Seminarium: Perspektiv på sociala problem 1 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista VT 2024

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.