Självständigt arbete/Examensarbete i socialt arbete, 15 hp

Bachelor Thesis in Social Work, 15 credits

745G53

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gunilla Petersson

Kursansvarig

Gunilla Petersson, Annika Taghizadeh Larsson

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 6 (VT 2026) O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
105 hp godkända i socialt arbete samt godkänd VFU

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • formulera ett för socialt arbete relevant forskningsproblem samt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning
  • välja och använda vetenskapliga metoder för insamling och bearbetning av empiriskt material
  • självständigt söka tidigare forskning och teori samt diskutera och värdera detta material i relation till det egna forskningsproblemet
  • använda relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för att analysera och diskutera det egna empiriska materialet
  • skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller vetenskapliga krav på språk och formalia
  • använda och reflektera kring för undersökningen relevanta forskningsetiska principer
  • visa förmåga att i en vetenskaplig diskussion kritiskt granska ett annat självständigt arbete samt försvara det egna
  • planera och genomföra ett självständigt arbete utifrån givna tids- och resursramar.

Kursinnehåll

I kursen självständigt arbete/examenarbete används och fördjupas ämnesteoretiska och metodologiska kunskaper som inhämtas under de tidigare studierna inom socionomprogrammet. I kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium. Den studerande ska också opponera på ett annat vetenskapligt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av fältstudier, seminarier, handledning och föreläsning. Den studerande förbereder sig i grupp och individuellt inför undervisningen genom inläsning av litteratur samt arbete med specifika uppgifter.

Examination

Det självständiga arbetet redovisas och försvaras på ett seminarium där de krav som ställs på ett vetenskapligt arbete utgör en grund för diskussion. Opposition på ett annat självständigt arbete är obligatorisk. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MET1 Uppsats empiri 7.5 hp U, G
OBL1 Uppgift 0 hp D
UPP1 Uppsats, opponent, respondent 7.5 hp U, G, VG

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur fastställs inte för denna kurs.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.