Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete, 15 hp

Theories of Science and Research Methodology in Social Work, 15 credits

745G54

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulrika Wernesjö, Susanne Kelfve

Kursansvarig

Ulrika Wernesjö, Susanne Kelfve

Studierektor eller motsvarande

Peter Holmqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 6 (VT 2026) O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
105 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera vetenskapsteoretiska frågor och forskningsmetoder inom socialt arbete
  • formulera för socialt arbete relevanta forskningsproblem och diskutera dessa i relation till forsknings- och analysmetoder
  • använda samt på ett fördjupat sätt reflektera kring olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter i relation till val av forskningsmetod
  • använda olika datainsamlings- och analysmetoder samt relatera dessa till olika forskningsfrågor
  • på ett fördjupat sätt reflektera kring olika forskningsdesigner i relation till aktuellt forskningsproblem
  • kritiskt granska och på ett fördjupat sätt reflektera över kvalitet i vetenskapliga texter
  • självständigt planera och lägga upp en studie inom utifrån valt forskningsproblem
  • självständigt söka, sammanställa och analysera aktuell forskning inom socialt arbete
  • självständigt identifiera och diskutera forskningsetiska dilemman i relation till valt forskningsupplägg.

Kursinnehåll

I kursen fördjupas kunskaperna om vetenskapsteoretiska perspektiv och deras relation till olika kunskapsintressen. Vidare ges fördjupade kunskaper om kvantitativa och kvalitativa analysmetoder, samt om kvalitet och forskningsetik i socialvetenskaplig forskning. Kursen avslutas med planering av självständigt arbete/examensarbete i vilket ingår litteratursökning samt reflektion kring metodologiska och teoretiska ställningstaganden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Studenterna förebereder sig i grupp och individuellt inför undervisningen genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika uppgifter.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM7 Vetenskapsteori 1 hp U, G
SEM8 Uppsatsgranskning 1 hp U, G
SE11 Workshop kvantitativ metod 0.5 hp U, G
SE12 Workshop kvalitativ analys 0.5 hp U, G
EXM4 Uppsats PM 5 hp U, G, VG
TEN3 Examination kvalitativ metod 3.5 hp U, G, VG
TEN4 Examination kvantitativ metod 3.5 hp U, G, VG

Övrigt

Fastställd litteraturlista se övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.