Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 30 hp

Placement in Social work, 30 credits

745G55

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johanna Andersson

Kursansvarig

Johanna Andersson

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 5 (HT 2025) O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
105 hp godkända i socialt arbete

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- identifiera, kritiskt granska och tillämpa teori och metod med relevans för det professionella sociala arbetet
- utifrån kunskaper om mål, organisation och ledning identifiera möjligheter och begränsningar i det sociala arbetet
- tillämpa ett medvetet professionellt och etiskt förhållningssätt i det sociala arbetet
- visa kommunikativ förmåga byggd på respekt och förståelse för individers och gruppers olika sociala villkor
- visa förmåga att utreda och analysera sociala problem och behov på olika nivåer, samt i förekommande fall bedöma och motivera förslag till beslut och åtgärder
- visa förmåga att samverka med andra professioner inom och alternativt mellan organisationer
- kritiskt granska insatser och resultat av eget och andras arbete
- identifiera och beskriva sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
- visa förmåga att medverka till och tillgodogöra sig handledning för den egna professionella utvecklingen.

Kursinnehåll

Under kursen integrerar studenten olika teoretiska perspektiv i det sociala arbetets praktik. Under handledning utvecklas handlingskompetens genom att den studerande deltar i och alltmer självständigt utför tillämpat socialt arbete. Vidare utvecklas handlingskompetens genom att studenten värderar och kritiskt granskar de mål, etiska ställningstaganden, teorier och metoder som valda handlingsstrategier bygger på. Den studerande ska under kursen reflektera över egna erfarenheter, reaktioner och upplevelser inom det sociala arbetets praktikfält.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är i huvudsak förlagd till en verksamhet där socialt arbete bedrivs. Den studerande skall utarbeta en personlig utvecklingsplan med utgångspunkt från kursmål och utvecklingsbehov. Handledning och handledningssamtal kring socialt arbete, intryck och erfarenheter, tolkningsramar, etik är centrala för den studerandes läroprocess. Undervisningen sker som seminarier och lärarledd grupphandledning i form av reflekterande team.

Examination

Examination sker genom godkänd verksamhetsförlagd utbildningskurs samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, grupphandledning samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. klient, brukare, elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXM1 Individuell examinationsuppgift 5 hp U, G
FÄR1 Reflekterande team 2 hp U, G
IND3 Lärandeplan 1 hp U, G
SEM4 Seminarier 2 hp U, G
VFU3 Verksamhetsförlagd utbildning 1 10 hp U, G
VFU4 Verksamhetsförlagd utbildning 2 10 hp U, G
FÄR2 Färdighetsträning 0 hp D

Övrigt

Fastställd litteraturlista se övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.