Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 15 hp

Theories of Social and Behavioral Sciences in Social Work, 15 credits

745G58

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Persdotter

Kursansvarig

Mattis Karlsson, Maria Persdotter

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 1 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om individens utveckling, beteende och sociala relationer
  • förstå och tillämpa centrala begrepp inom psykologi, socialpsykologi och sociologi i relation till socialt arbete
  • ha färdighet och förmåga att analysera grupper och individers handlande utifrån samhälls- och beteendevetenskapliga teorier
  • använda samhällsvetenskapliga teorier för att förstå sociala strukturer och processer
  • tillämpa sociologiska och beteendevetenskapliga perspektiv i förståelsen av sociala problem
  • visa förmåga att reflektera över samhälls- och beteendevetenskapliga teorier för att identifiera och förstå mönster i mångfald och ojämlikhet .

Kursinnehåll

I kursen presenteras centrala teorier och begrepp inom psykologi, socialpsykologi och sociologi i relation till sociala problem på mikro-, meso- och makronivå. Den studerande tränas under kursen i att analysera individer och samhälle ur olika perspektiv. Utifrån psykologiska teorier fokuseras teoretiskt individens utveckling. Med utgångspunkt i samhälls- och beteendevetenskapliga teorier tillägnar sig den studerande en förståelse för sociala strukturer och processer av betydelse för människor i socialt utsatta positioner. Utifrån samhällsvetenskaplig teoribildning ger kursen grundläggande kunskaper om nutidens globala samhälle och dess mönster av mångfald och ojämlikhet. Vidare studeras teorier om grupper, grupprocesser, identitetsskapande, individens utveckling, kognition och personlighet samt emotioner, makt och maktstrukturer med utgångspunkt i socialt arbete och dess praktik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av färdighetsträning, seminarier och föreläsningar. Den studerande förbereder sig i grupp och individuellt inför undervisningen genom inläsning av litteratur samt arbete med specifika uppgifter.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
REF1 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D
SE10 Seminarium Goffman 0.5 hp U, G
SEM3 Arbetsgrupp Sociologisk teori 0.5 hp U, G
SEM4 Seminarium Övervakning och straff 0.5 hp U, G
SEM6 Seminarium Grupprocesser och mobbing 0.5 hp U, G
SEM7 Seminarium Anknytning och separation 0.5 hp U, G
TEN4 Salstentamen 6 hp U, G, VG
EXM7 Hemtentamen - barndomspsykologi och utveckling teorier 4 hp U, G, VG
SE11 Teoretiska tillämpningar och sociala problem 2.5 hp U, G

Övrigt

Aktuell litteraturlista

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.