Välfärdsrätt I, 7.5 hp

Introduction to Jurisprudence and Welfare Law, 7.5 credits

745G65

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pia Kjellbom

Kursansvarig

Pia Kjellbom

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 2 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för rättssystemets allmänna uppbyggnad, juridisk rättskälle- och metodlära, instansordningen samt processrättsliga principer
 • redogöra för hur internationella konventioner om mänskliga rättigheter (MR-konventioner) och EU-rätten förhåller sig till svensk rätt
 • redogöra för allmän avtalsrätt med särskilt fokus på̊ person-, familj- och hyresrätt av betydelse för socialt arbete samt det straffrättsliga systemets uppbyggnad
 • tillämpa juridisk metod med fokus på person-, familje- och hyresrätt
 • reflektera kring och kritiskt granska lagars utformning, tillämpning och tolkning av betydelse för socialt arbete samt rättens betydelse ur ett klass-, genus- och etnicitetsperspektiv

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion till rätten som normsystem och arbetsmetod genom att behandla rättssystemets uppbyggnad, juridisk rättskälle- och metodlära, olika typer av rättsliga normer instansordningen samt processrättsliga principer av betydelse för socialt arbete. Grundlagen, EU-rätten och Europakonventionen liksom andra MR- konventioner av betydelse för att förstå det svenska rättssystemets uppbyggnad och rättens tillämpning behandlas. Vidare introduceras allmän och grundläggande avtalsrätt. Därefter behandlas boenderättsliga frågor med särskilt fokus på hyresrätt, besittningsskydd, olika uppsägningsgrunder och socialtjänstens roll. Ett särskilt avsnitt fokuserar här personrättsliga frågor som exempelvis vad ett rättssubjekt och rättslig handlingsförmåga är liksom frågor om olika typer av ställföreträdarskap. Det familjerättsliga avsnittet innefattar äktenskapsrätt och andra samlevnadsformer samt barnrätt. Slutligen behandlas det straffrättsliga systemets uppbyggnad.  Vikten av att reflektera kring rättens utformning, tillämpning och konsekvenser särskilt ur ett klass-, genus- och etnicitetsperspektivet med relevans för socialt arbete genomsyrar kursen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom  

 • skriftliga gruppvisa inlämningsuppgifter, betygsskala UG
 • muntliga gruppvisa redovisningar, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: D
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För betyg godkänt krävs Deltagit i aktivt deltagande i seminarier samt minst Godkänt på övriga moment, för Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftlig tentamen.


Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL3 Personrätt 0 hp D
OBL4 Straffrätt 0 hp D
OBL5 Juridisk informationssökning 0 hp D
SEM2 Familjerätt 0.5 hp U, G
TEN2 Tentamen 6.5 hp U, G, VG
SEM6 Hyresrätt 0.5 hp U, G
REF1 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D

Övrigt

Aktuell litteraturlista

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övrigt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.