Välfärdsrätt II, 15 hp

Welfare law II, 15 credits

745G66

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Malmquist

Kursansvarig

Victoria Malmquist

Studierektor eller motsvarande

Magnus Wiberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YSC Socionomprogrammet 3 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt 
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
45 hp godkända från termin 1 och 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
– redogöra för socialrättslig lagstiftning med särskilt fokus på socialtjänstlagen, LVU, LVM och LSS,
– redogöra för förvaltningsrätt och offentlighet och sekretesslagstiftning samt migrations-, socialförsäkrings- och straffrättslig reglering av betydelse för socialt arbete,
– redogöra för grundlagen och andra övergripande normer av betydelse för socialt arbete.

Färdighet och förmåga:
– tolka och värdera rättskällor inom social-, förvaltnings-, socialförsäkrings-, straff- och migrationsrätt av betydelse för socialt arbete,
– tillämpa juridisk metod vid tolkningen av centrala rättskällor inom förvaltnings- och socialrätt samt offentlighets- och sekretesslagstiftning med en medvetenhet om socionomens roll som myndighetsutövare,
– redogöra för och kritiskt granska internationella konventioner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
– reflektera kring och kritiskt granska rättssäkerhet, rättsliga normers utformning, tillämpning och tolkning i socialt arbete,
– reflektera kring och kritiskt granska de samhällsvärderingar och maktstrukturer som juridiken förmedlar,
– reflektera kring och kritiskt diskutera socialrätten ur ett både teori- och praktik- och konsekvensperspektiv.

Kursinnehåll

Socialrättslig lagstiftning med fokus på socialtjänstlagen, LVU, LVM, LSS, förvaltningsrätt, offentlighet- och sekretesslagstiftning samt internationella konventioner av betydelse för socialt arbete är kursen bas. I kursen behandlas bland annat socialtjänstens mål och uppgifter på generell nivå och i förhållande till olika grupper som exempelvis barn-, missbrukare och personer med funktionsnedsättning samt kommunernas ansvar och skyldigheter i förhållande till enskilda. Förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd, vård- och behandlingsinsatser m.m. med stöd av socialtjänstlagen liksom insatser med stöd av LSS behandlas ingående liksom förutsättningar för tvångsvård med stöd av LVU och LVM. Vidare behandlas migrations-, socialförsäkrings- och straffrättslig lagstiftning av betydelse för socialt arbete med olika grupper.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Den studerande förbereder sig individuellt och i grupp inför undervisningen genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika uppgifter. Den studerande får träna att söka, tillämpa och tolka regler samt praxis på området. Ökad förståelse för rättstillämpningen på detta område erhålls genom färdighetsträning. Härigenom ges även de juridiska förutsättningarna vid handläggning och utredning i socialt arbete.  Avslutningsvis författar och försvarar studenterna en promemoria inom ett för kursen aktuellt område.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt skriftliga och muntliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INL5 Rättsutredning 3 hp U, G
FÄR1 LSS 0 hp D
FÄR2 Migrationsrätt i socialt arbete 0 hp D
FÄR3 Barnkonventionen 0 hp D
FÄR4 Rätt till bistånd? 0 hp D
FÄR5 Bistånd till vad? 0 hp D
FÄR6 LVU§2 0 hp D
FÄR7 LVU§3 0 hp D
FÄR8 Socialförsäkringsrätt 0 hp D
FÄR9 LVM 0 hp D
TEN2 Tentamen 10 hp U, G, VG
DUG1 Dugga SoL 2 hp U, G
REF1 Reflektionspass med samtalsledare 0 hp D
FÄ10 Lex Sarah 0 hp D

Övrigt

Aktuell litteraturlista

Aktuell litteraturlista finns under fliken Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.