Kritiska perspektiv på hållbar utveckling, 7.5 hp

Critical Perspectives on Sustainable Development, 7.5 credits

746A86

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Eva Lövbrand

Kursansvarig

Eva Lövbrand, Myanna Lahsen

Studierektor eller motsvarande

Mathias Fridahl

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Claudia Schmid

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202334-202338 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202334-202338 Engelska Linköping

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp inom något av följande ämnesområden där examensarbete 15 hp på fördjupningsnivå ingår:
  - naturvetenskap
  - samhällsvetenskap
  - hälsovetenskap
  - humaniora 
  - teknik som relaterar till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för framväxten av hållbar utveckling som begrepp, policyagenda och vetenskapligt fält
 • kritiskt analysera olika vetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och dess politiska implikationer
 • belysa kunskapspolitiska och etiska aspekter i vetenskap för hållbar utveckling
 • analysera vetenskap för hållbar utveckling i ett individuellt arbete, identifiera problem, tillämpa relevanta teorier och reflektera över resultaten
 • skriva akademiska texter där de regler som finns för citat och referat tillämpas
 • muntligt och skriftligt kommunicera relevant kunskap om hållbar utveckling

Kursinnehåll

I kursen behandlas hållbar utveckling som begrepp, policy agenda och vetenskapligt fält. I kursen introduceras ett antal kunskapsteoretiska perspektiv som kan användas för att kritiskt belysa hur vetenskap för hållbar utveckling samverkar med FNs hållbarhetsagenda. Dessa teorier tillämpas i ett individuellt skriftligt arbete. I kursen ingår även referenshantering, kritisk analys och akademiskt skrivande.

Viktiga dimensioner som diskuteras i kursen omfattar samband mellan kunskapsproduktion, kunskapspolitik, och policyutveckling. Påverkan av klass, kön, kultur och andra sociala relationer analyseras och hur vetenskap och teknik kan strukturera sådana relationer. Dessutom poängteras i kursen vikten av att förstå hur FNs hållbarhetsagenda påverkas av maktrelationer mellan industriländer och utvecklingsländer och hur vetenskaplig kunskap kan upprätthålla och förändra de samma.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig reflektion på utvald kurslitteratur, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC
 • framläggning och opposition av individuellt skriftligt arbete, betygsskala: UG

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment, samt minst E på det individuella skriftliga arbetet. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Aktivt deltagande i seminarier och workshops 1 hp EC
RFL1 Skriftlig reflektion på utvald kurslitteratur 2 hp EC
UPG1 Individuellt skriftligt arbete 3.5 hp EC
RED1 Framläggning och opposition av individuellt skriftligt arbete 1 hp EC

Övrigt

Preliminär litteraturlista finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.