Internationell miljömanagement, 7.5 hp

International Environmental Management, 7.5 credits

746G28

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Fridahl

Kursansvarig

Mathias Fridahl

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202139-202143 Engelska Norrköping, Norrköping V
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202139-202143 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap
  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Godkänt på 105 hp på Miljövetarprogrammetets två första år eller motsvarande kunskaper. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för hur naturgivna förutsättningar internationellt relaterar till hållbar utveckling
  • förklara och använda metoder och verktyg som används inom internationell miljömanagement
  • beskriva och analysera sammanhangen mellan globalisering, EU och svensk miljöpolitik
  • värdera och kritiskt granska samspelet mellan EG:s och svensk miljörätt
  • planera och utföra ett beslutsunderlag baserat på naturgivna förutsättningar.

Kursinnehåll

Kursen innefattar en fördjupning av den naturvetenskapliga grunden för internationellt miljöarbete. Inom kursen behandlas olika perspektiv på globalisering som teoretiskt begrepp, vilket kopplas till kursens övriga teman. EU:s-miljörätt introduceras i förhållande till hur denna implementeras i medlemsstaterna, med fokus på direktiv. Kursen innefattar fördjupade studier om internationella förhandlingar, avtal och konventioner, svenskt utvecklingsbistånd samt hur företag påverkas av internationell miljöpolitik

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp och projektgrupp, föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Vid behov kan kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga arbeten, så som projektrapport och individuella uppgifter samt opposition på annan students arbete, och dels genom bedömning av aktivt deltagande i projekt och basgrupparbete, seminarier och övriga praktiska moment. Aktivt deltagande krävs också vid kursens slutseminarium.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista publiceras senast 4 veckor innan kursstart och finns under fliken "övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.