Nationell miljömanagement, 7.5 hp

National Environmental Management, 7.5 credits

746G30

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Sofie Storbjörk

Kursansvarig

Sofie Storbjörk

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Norrköping, Norrköping V
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap
  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande) och därvid uppnått minst 105hp. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för hur naturgivna förutsättningar nationellt relaterar till hållbar utveckling
  • beskriva och analysera sammanhangen mellan olika aspekter av svenskt miljöskydd
  • förklara och använda metoder och verktyg som används inom nationell miljömanagement
  • värdera och kritisera olika styrmedel som används inom miljöområdet
  • planera och genomföra en projektansökan/ projektplan
  • skriva en fördjupad analys av ett miljöproblem.

Kursinnehåll

Inom kursen fördjupas studierna om hantering av miljöproblem kring användning av naturresurser. Dessutom ingår fördjupade studier av svensk miljörätt, förvaltning och politik i relation till makt o politik, miljömålsarbetet, kommunal förvaltning och ekologisk modernisering. Vidare innefattar kursen fördjupade metodiska och praktiska kunskaper för applicering vid studier av miljöfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i bas- eller projektgrupp, föreläsningar, praktiska moment och seminarier. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga arbeten, så som projektrapport och individuella uppgifter, dels genom bedömning av aktivt deltagande i projekt och basgrupparbete. Aktivt deltagande krävs också vid kursens slutseminarium.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista publiceras senast 8 veckor innan kursstart och finns under fliken "övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.