Ekologins mångfald och praktiska betydelse, 7.5 hp

The Diversity of Ecology and Practical Applications, 7.5 credits

746G49

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Kursansvarig

Daniel Andersson

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Norrköping, Norrköping V
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 5 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap
  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande) och därvid uppnått minst 105 hp. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp, eller motsvarande, skall vara godkänd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur ekologi som teoretisk tradition och disciplin har utvecklats sedan dess uppkomst och vilken roll den haft i de olika sammanhang där den varit central,
  • kritiskt förhålla sig till de olika tolkningar, definitioner och tillämpningar av ekologin som utvecklats genom historien,
  • kritiskt värdera ekologins betydelse i samtiden när det gäller hanteringen av miljöproblem.

Kursinnehåll

Kursen rymmer en historisk genomgång av ekologin, från dess etablering under 1950-talet, via de olika teoretiska grundmodellernas inträde och inbördes spänningar, till de många olika sammanhang inom vilka den spelar en viktig roll idag. Här behandlas exempelvis systemekologi, populationsekologi, teorier om ekologisk resiliens liksom styrning av socialekologiska system, ekologins betydelse för hanteringen av miljöfrågan i Sverige liksom dess roll för hanteringen av globala miljöproblem (”Earth system governance” mm). I kursen ingår också vetenskapliga grunder för en mångsidigt kritisk analys av ekologins vetenskapliga värde och praktiska betydelse.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella muntliga presentationer, individuella skriftliga uppgifter och opposition på annan students skriftliga uppgifter. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier, och workshop. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista publiceras senast 4 veckor innan kursstart och finns under fliken "övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.