Miljövetenskap B1, 30 hp

Environmental Science B1, 30 credits

746G17

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Teresia Svensson

Kursansvarig

Teresia Svensson

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KMO Miljövetenskap, kandidatprogram 3 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Norrköping O
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
 • Godkänd Miljövetenskap A1, grundkurs 30 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och analysera de biogeokemiska kretsloppen av vatten, kol, kväve, fosfor, svavel, metaller och organiska miljögifter, både i ursprunglig form och hur dessa påverkas av och påverkar mänskliga aktiviteter och tekniska system
 • redogöra för den vetenskapliga och den politiska bakgrunden, avseende såväl teoretiska perspektiv som analys- och beräkningsmetoder, till hur kvalitativa och kvantitativa miljömål och miljönormer i svensk politik har framkommit
 • ta fram data till grund för utvärdering av miljömålsuppfyllelse och översiktligt redogöra för miljöövervakning på olika nivåer i samhället
 • genomföra en textanalys och enkätstudie
 • redogöra för grundläggande energibegrepp samt huvuddragen i naturens och samhällets energiomsättning, samt reflektera över hur naturens och samhällets energiomsättning påverkar olika materialflöden och hur energiomsättningen i olika samhällssektorer kan påverkas
 • redogöra för och analysera vetenskapliga, politiska och filosofiska förhållningssätt till miljöfrågor och hur dessa frågor bör hanteras samt hur olika organisationer ser på och arbetar med dessa frågor
 • redogöra för begreppet hållbar utveckling och kunna problematisera detta
 • redogöra för begreppet biologisk mångfald (biodiversitet)
 • genomföra regressionsanalyser och statistiska tester på fler än två grupper samt konstruera enkla matematiska modeller för analys av materialflöden
 • tillämpa och kritiskt diskutera teoretiska utgångspunkter och metoder för ekonomisk värdering av miljöeffekter
 • självständigt genomföra projekt i grupp och nyttja grupper för den egna kunskapskonstruktionen

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i följande delkurser:

Biogeokemi och energiomsättning, 6 hp
Delkursen innehåller biogeokemi, vilket innefattar lager, omvandlingar och transport av vatten, kol, kväve, fosfor, svavel, metaller och organiska miljögifter. Både med och utan mänsklig påverkan och hur dessa påverkar människor och tekniska system. I direkt koppling till detta innehåller delkursen också naturens och samhällets energiomsättning. Delkursen fokuserar också på ekologisk hållbar utveckling.

Vetenskap och politik, 6 hp
Delkursen innehåller olika perspektiv på miljöfrågor och deras hantering utifrån olika vetenskapliga, politiska och filosofiska utgångspunkter. Centrala nationella och internationella miljödokument behandlas, liksom icke-statliga organisationers (NGO’s) roll i miljöarbete. Olika etiska utgångspunkter och genusperspektiv är centrala i delkursen. Delkursen fokuserar också på socialt hållbar utveckling.

Miljöekonomi, 2 hp
Delkurser innehåller ekonomiska perspektiv på miljöfrågor. En särskild inriktning är på ekonomiska värderingsmetoder i miljöarbetet. Delkursen fokuserar också på ekonomiskt hållbar utveckling.

Kvalitativ och kvantitativ metod 10 hp
Delkursen innehåller ett antal metoder för att skapa kunskap kring miljöfrågor. Innehållet utgörs av kvantitativ och kvalitativ biologisk inventerings metod, statistisk hypotesprövning av fler än två grupper och regressionsanalys, textanalys med fokus på diskursanalys, enkätmetodik. Dessutom ingår kemisk analysteknik för vattenanalyser och metoder för vattenföringsbestämning. Matematisk modellering som metod för analys av mätdata utgör också en del av innehållet.

Projekt 6 hp
Delkursen innehåller ett gruppvist projekt där kursens olika delar integreras och alla delarna av hållbar utveckling behandlas. Kursen fokuserar också på förmågan att arbeta projektbaserat.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av basgrupparbete, föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer, fältstudier och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

Biogeokemi och energiomsättning, 6 hp

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbete, betygsskala: UV

Vetenskap och politik, 6 hp

 • aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbete, betygsskala: UV

Miljöekonomi, 2 hp

 • aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbete, betygsskala: UG

Kvalitativ och kvantitativ metod, 10 hp

 • aktivt deltagande i laborationer, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga uppgifter, betygsskala: UV
 • gruppvisa skriftliga arbeten, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i litteraturseminarium, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i workshops, betygsskala: UG

Projekt, 6 hp

 • aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbete, betygsskala: UG
 • gruppvis skriftligt arbete, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BIOG Biogeokemi och energiomsättning 6 hp U, G, VG
KVAL Kvalitativ och kvantitativ metod 10 hp U, G, VG
MEKO Miljöekonomi 2 hp U, G
PROJ Projekt 6 hp U, G
VTPO Vetenskap och politik 6 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlistan kommer att finnas under fliken "övriga dokument" 8 veckor innan kursstart

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.