Högre kurs i företagsskatterätt, 7.5 hp

Advanced Course in Corporate Taxation, 7.5 credits

747A06

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jan Kellgren

Kursansvarig

Jan Kellgren

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 2 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 2 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att de särskilda behörighetskrav som gäller för Affärsjuridiska programmet/Affärsjuridiska magisterprogrammet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning/Affärsjuridiska magisterprogrammet med Europainriktning är uppfyllda. Därutöver skall den studerande ha genomgått kurser i affärsrätt om minst 90 högskolepoäng, vari kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, 12 hp, Associationsrätt med Europainriktning, 15 hp alternativt Associationsrätt med ekonomisk inriktning, 15 hp och Skatterätt, 15 hp samt Kandidatuppsats, 15 hp skall ingå. Vidare krävs genomgånget kursmoment (eller motsvarande) i externredovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • demonstrera fördjupade kunskaper om de regler och den rättspraxis som aktualiseras i samband med skatterättsliga frågeställningar inom i första hand företagsbeskattningen,
  • uppvisa fördjupad förmåga att självständigt, kritiskt och insiktsfullt, och med stöd av relevanta rättskällor, argumentera för och emot olika lösningar avseende skatterättsliga tolkningsfrågor inom de för kursen aktuella områdena,
  • identifiera olika incitament, med fokus på skatterättsliga dylika, som kan aktualiseras vid valet mellan olika ekonomiska handlingsalternativ vad gäller företagande,
  • visa god förmåga att i ifrågavarande sammanhang självständigt argumentera för strategier för val mellan sådana handlingsalternativ och
  • kritiskt granska och utvärdera rättsläget inom de berörda delarna av företagsbeskattningen ur ett rättspolitiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på aktuella och/eller principiellt centrala inkomstskatterättsliga frågor inom svensk företagsbeskattning. Av det förstnämnda följer att kursens innehåll i viss mån kommer att skifta över tiden. Vissa frågeställningar kommer dock att vara centrala i kursen. Hit hör frågor om koncernbeskattning, omstruktureringar och företagsöverlåtelser samt regler avseende fåmansföretag. Dessutom kommer frågor kring resultatmätning och sambandet mellan redovisning och beskattning att ges ett betygande utrymme i kursen.

Därutöver kommer kursen att beröra olika hanterings- och metodfrågor, såsom juridisk argumentation rörande den ekonomiska innebörden av transaktioner.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt obligatorisk handledning inför inlämningsuppgifter. Seminarierna sker företrädesvis i mindre grupper och ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Den studerande förväntas till stor del bedriva självstudier, vilka skall befästas, utvecklas och fördjupas via de obligatoriska seminarierna.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter. De sistnämnda genomförs såväl individuellt som i grupp.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturinformation finns under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.