Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning, 120 hp

Master´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, 120 credits

F7MAE

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Affärsjuridisk masterexamen

Studietakt

Helfart

Mål

För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning gäller de i 1:9 högskolelagen formulerade målen, som kan sammanfattas på följande sätt:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

I högskoleförordningens examensordning förtydligas målen enligt följande:

Kunskap och förståelse

Studenten skall

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

Studenten skall

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För den affärsjuridiska utbildningen gäller som komplettering och precisering av ovan angivna övergripande mål följande:
Utbildningen skall förbereda studenterna för arbete som affärsjurister – särskilt för arbete i internationell miljö – med hjälp av integration mellan juridik, ekonomi och fransk/tysk fackspråk avseende juridik och affärskultur, mellan teori och praktik. Utbildningen skall främja studenternas personliga utveckling, bl.a. genom att stödja framväxten av ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till rättsystemet och genom att tillhandahålla vissa historiska, filosofiska och internationella perspektiv på rätt och ekonomi.

Den affärsjuridiska utbildningen har vidare som mål att ge studenterna den fördjupning i juridik, ekonomi och fransk/tysk fackspråk avseende juridik och affärskultur, som fordras för kvalificerat och praktiskt inriktat affärsjuridiskt arbete i internationell miljö. Studenterna skall genom hela utbildningen tränas i färdigheter som är väsentliga i praktisk juridisk yrkesutövning.

I enlighet härmed skall den affärsjuridiska utbildningen utformas på ett sådant sätt, att den hos den enskilde studenten utvecklar förmåga att:

 • teoretisk medvetet formulera juristens roll i ett rättssamhälle,
 • på ett fördjupat sätt identifiera, formulera och analysera juridiska problem och att förstå rättssystemets roll nationellt och internationellt,
 • analysera och jämföra alternativa juridiska problemlösningars rättsliga och ekonomiska effekter,
 • muntligen och skriftligen, på svenska och ett främmande språk, redovisa juridiska problemställningar samt att föra en kvalificerad argumentation i rättsliga och ekonomiska frågor,
 • praktiskt tillämpa kunskaper och färdigheter inom det affärsjuridiska området,
 • arbeta både individuellt och tillsammans med andra inom och över gränserna för juristprofession,
 • integrera civilrättsliga ämneskunskaper med särskilt relevanta delar av ekonomi till en plattform för ett affärsmässigt agerande.

Utbildningen skall stimulera och ta till vara initiativ från studenternas sida. Genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal skall högsta möjliga kvalitet i utbildningen uppnås.

Innehåll

Termin 1

KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT. Kursen behandlar skuldebrevsrätten, olika säkerhetsformer, allmänna sakrättsliga spörsmål, förmånsrättsordningen, indrivningen av fordringar, exekution i fast och lös egendom, företagsrekonstruktion, konkurs och ackord.

VALBARA KURSER

Termin 2

UTLANDSTERMIN. Under utlandsterminen följer den studerande kurser inom det ordinarie kursutbudet vid den valda utländska studieorten. Den studerande skall ägna huvuddelen av studierna åt juridik-, ekonomi eller språkstudier.
Väljer studenten att inte läser utomlands, skall valbara kurser läsas.

Termin 3

VALBARA KURSER.

MASTERUPPSATS. Inom ramen för uppsatsarbetet innehåller kursen teoriavsnitt som skall ge fördjupade kunskaper om juridisk vetenskaplig metod.

Termin 4

MASTERUPPSATS. Fortsättning från termin 3.

PRAKTIK. Genom att fullgöra praktik skall den studerande förvärva sådana erfarenheter av och insikter i kvalificerat yrkesarbete att dessa bidrar till att fördjupa de huvudsakligen teoretiska kunskaper som den studerande i övrigt tillägnar sig genom programutbildningen.

Väljer studenten att inte praktisera, skall valbara kurser läsas.

Utbudet av valbara kurser kan variera. Av de valbara kurserna på termin 1 till 3 måste minst 30 högskolepoäng vara affärsrätt på avancerad nivå.

Inriktningar

Affärsjuridiska programmet med Europainriktning har två inriktningar:

 • Fransk inriktning,
 • Tysk inriktning.

Kännetecknande för inriktningarna är fokus på interkulturell professionell kommunikation. Därför utgörs programmets andra termin av utlandsstudier.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer/Undervisning

Undervisningen präglas av ett studentcentrerat lärande genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, rollspel och handledning. Vilka undervisningsformer som förekommer i en viss kurs framgår av kursplanen för kursen i fråga.


Examination

Programmets kurser examineras genom skriftliga och/eller muntliga prov, enskilt och/eller i grupp, vilka anordnas i anslutning till varje kurs. Studerande som har underkänts två gånger på en kurs eller del av kurs har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.


Betyg

Programmets kurser tillämpar en tregradig betygsskala; väl godkänd, godkänd och underkänd.

Se vidare i respektive kursplan. Praktikkursen tillämpar en tvågradig betygsskala, godkänd och underkänd.

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Affärsjuridisk kandidatexamen 180hp eller motsvarande
 • Genomgångna kurser i Fransk/Tysk kommunikation och rättskultur I och II eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Examenskrav

  Student som inom programmet uppfyller kraven för affärsjuridisk masterexamen erhåller ett tvåspråkigt examensbevis på svenska och engelska.
   

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Affärsjuridisk masterexamen

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Commercial and Business Law

  Särskild information

  Antagningsförfarande

  Den studerande antas till programmet i sin helhet.


  Arbetsmarknad

  Affärsjurister från Linköpings universitet har en bred arbetsmarknad. Utbildningen lämpar sig t.ex. för anställning i varuproducerande företag, inte minst större exportbolag, eller i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag, revisionsbyråer, mäklarföretag, detalj- och partihandel, transport och spedition med betydande internationella kontakter. Utbildningens orientering mot tysk respektive fransk rätt och affärskultur förbereder för en anställning i internationella verksamheter, såsom företag, intresseorganisationer och offentliga internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk och landsting anställer också affärsjurister.

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2022

  Termin 2 VT 2023

  Termin 3 HT 2023

  Termin 4 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  747A28 Masteruppsats 30* A2E v202344-202413 O
  *Kursen läses över flera terminer
  Kursen är obligatorisk för samtliga studenter och kan läsas under programmets tredje eller fjärde termin.
  747A04 Lex Mercatoria 7.5 A1N v202414-202418 V
  747A08 Aktiebolagsrätt 7.5 A1N v202414-202418 V
  747A14 Praktik 15 A1N v202414-202423 V
  747A24 Upphandlingsrätt 7.5 A1N v202419-202423 V
  747A58 Indirekt beskattning och proaktiv skatterätt 7.5 A1N v202419-202423 V