Aktiebolagsrätt, 7.5 hp

Company Law, 7.5 credits

747A08

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elif Härkönen

Kursansvarig

Elif Härkönen

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 2 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Linköping, Valla V
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 4 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 2 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 4 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt och Associationsrätt samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • demonstrera fördjupad kunskap om huvudproblemen inom aktiebolagsrätten, främst vad gäller bolagets finansiering, organisation, representation, kapitalskyddsregler samt sanktionsregler,
  • redogöra för den till området hörande rättsvetenskapliga debatten,
  • redogöra för huvudproblemen inom delar av aktiebolagsrätten ur ett komparativt perspektiv,
  • identifiera, analysera och strukturera aktiebolagsrättsliga problem i syfte att närmare klargöra dessa för sig själv och för andra,
  • med utgångspunkt i de aktiebolagsrättsliga reglerna argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts,
  • reflektera kring aktiebolagsrättsliga problem ur såväl aktieägarens, borgenärens som övriga intressenters perspektiv,
  • självständigt förhålla sig till de olika aspekter som framträder när aktiebolagsrättsliga problem diskuteras.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teman rörande bolagets organisation och bolagsorganens representation, finansieringsformer, borgenärsskydd samt aktieägarskydd, med särskild fokus på minoritetsskyddet. Under kursen behandlas lagstiftningsarbete rörande aktiebolag i Sverige och inom EU. Vidare behandlas aktiebolagsrättslig reglering ur ett komparativt perspektiv samt i en samhällelig kontext, med inriktning på företagens sociala ansvarstagande.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad som en seminarieserie med introducerande föreläsningar. Den studerande förväntas i hög grad bedriva självstudier på grundval av det kursmaterial som tillställts densamme inför seminarierna. Under dessa seminarier avses de genom självstudierna förvärvade kunskaperna bli befästa samt utvecklade och fördjupade via genomgångar och diskussioner.

Examination

Examinationen sker dels genom aktivt deltagande i seminarierna, dels genom skriftliga inlämningar under kursens gång. Avslutningsvis skall studenten enskilt författa en uppsats i ett aktiebolagsrättsligt ämne.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 4 hp U, G, VG
UPG1 Inlämningsuppgifter 1 hp U, G
OBL1 Seminarier 1.5 hp U, G
DAT1 Datortentamen 1 hp U, G

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstarten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.