Masteruppsats, 30 hp

Master Thesis, 30 credits

747A28

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Holm

Kursansvarig

Anders Holm

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 3 (HT 2023) 202344-202413 Svenska Linköping, Valla O
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 3 (HT 2023) 202344-202413 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
 • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått kursen (eller motsvarande) i Rättsteori och rättsteknik, 12 hp samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • demonstrera kunskaper om vetenskapsteori,
 • redogöra för nutida rättsfilosofiska utgångspunkter i juridiska vetenskapliga arbeten,
 • använda fördjupade kunskaper om teoretiskt och praktiskt betydelsefulla problemställningar inom det affärsjuridiska området,
 • i skrift och tal behandla affärsjuridiska problemställningar,
 • självständigt formulera, behandla, vidareutveckla och analysera teoretiskt och praktiskt betydelsefulla problemställningar inom det affärsjuridiska området,
 • föra problematiserande resonemang med utgångspunkt i vetenskapsteori och rättsfilosofi,
 • utföra kvalificerat eget arbete och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten inom området
 • reflektera över värderingsfrågor inom valt rättsområde,
 • formulera medvetna ställningstaganden utifrån dessa värderingar.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på enskilt och skriftligt fördjupningsarbete inom det affärsrättsliga området, där ämnesteoretiska kunskaper byggs upp och fördjupas. Inom ramen för kursen behandlas även vetenskapsteori och rättsfilosofi, i syfte att sedermera integreras med ämnesteoretiska kunskaper.

Undervisnings- och arbetsformer

En serie teoriseminarier lägger stor vikt vid enskilda studier som stöds av seminarietillfällena där den studerandes egen aktivitet betonas. Som stöd för det enskilda uppsatsarbetet skall den studerande dels delta i ett antal arbetsseminarier, dels ges enskild handledning av särskilt utsedd handledare. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker dels genom fullgörande av seminarier, dels en uppsatsen som presenteras skriftligt som muntligt. Aktivt deltagande vid ett antal uppsatsseminarier inklusive opposition ingår i examinationen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0300 Teoriseminarier 2 hp U, G
0200 Uppsatsseminarier inklusive PM 1.5 hp U, G
0100 Uppsats 26.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Kaldal, Anna, Sjöberg, Gustaf, (2018) Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap : handfasta tips Stockholm : Jure, [2018]

ISBN: 9789172237247

(Innehållet i denna lilla bok förväntas ni ta del av och referera till)

Kompletterande litteratur

Böcker

Ni bör även ha nytta av/tillgång till flera avsnitt i följande bok:
Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, 2 uppl., Studentlitteratur

Övrigt

Referenslitteratur ”Skrivkunskap m.m.”
Senaste upplagan av följande verk:
Kellgren, J. & Holm A., Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, Studentlitteratur
Bernitz, U. m.fl, Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder (från termin 1)
Jensen, U., Rylander, Att skriva juridik. Regler och råd (från termin 1)
Wahlgren, P., Warnling-Nerep, W., Wrange P., Juridisk skrivguide, Jure
Myndigheternas skrivregler (ladda ned)
https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf


Referenslitteratur: Teori och metod
Senaste upplagan av följande verk (om inte annat anges):
Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik
Cooter & Ulen, Law & Economics, Pearson International Edition
Dahlman, Christian, m.fl., Rättsekonomi: en introduktion, Studentlitteratur
Hette & Eriksson, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning
Husa, Jaakko A New Introduction to Comparative Law
Legrand, Pierre, Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions
Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation
Ramberg m.fl., Rättskällor – En introduktion i kritiskt tänkande, Norstedts Juridik
Riesenhuber, Karl, European Legal Methodology, Intersentia Ltd
Sandgren, Claes, Hänvisningar i rättsvetenskapen, Juridisk Tidskrift 1995/96 s. 65.
Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap: Del I Juridisk Tidskrift 1995/96 s. 726-748.
Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap: Del II Juridisk Tidskrift 1995/96 s. 1035-1059.
Sandgren, Claes., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Norstedts Juridik
Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning : En lärobok i allmän rättslära, Norstedts Juridik
The Oxford Handbook of Comparative Law
The Oxford Handbook of Law and Economics
Watson, Alan, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law
Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law, Clarendon Press

Bibliotekets juridiska databaser
http://guide.bibl.liu.se/juridik

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.