Börsrätt, 7.5 hp

Securities Law, 7.5 credits

747A41

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elif Härkönen

Kursansvarig

Elif Härkönen

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 1 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 1 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

Affärsjuridisk kandidatexamen 180hp eller motsvarande
samt
Genomgångna kurser i Fransk/Tysk kommunikation och rättskultur I och II eller motsvarande
eller
Genomgångna kurser Straffrätt och ekonomiska brott, Arbetsrätt och Juridisk och ekonomisk företagsanalys eller motsvarande
samt
Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerandepå en avancerad nivå kunna

  • tillämpa regler som rör den svenska värdepappersmarknaden
  • uppvisa kunskaper om den självreglering som präglat detta rättsområde fungerar samt argumentera för och emot självreglering
  • redogöra för EU:s harmoniseringsarbete i fråga om regleringen av värdepappersmarknaden
  • redogöra för hur utvalda utländska kapitalmarknader är reglerade
  • kritiskt analysera den rättsliga regleringens roll i att skapa en väl fungerande värdepappersmarknad som allmänheten får förtroende för
  • uppvisa kunskaper om de teoribildningar som underlättar förståelsen för den rättsliga regleringen av värdepappersmarknaden
  • självständigt och kritiskt lösa rättsliga tillämpningsfrågor inom de rättsområden som kursen behandlar
  • aktivt både delta och leda seminariediskussioner samt redogöra för aktuell forskning inom området.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teman rörande den svenska värdepappersmarknaden och dess roll i samhället. Den inledande översikten av den svenska värdepappersmarknaden följs av en behandling av olika typer av finansiella instrument samt institutionella förhållanden på värdepappersmarknaden.

Därefter belyses rättsliga och praktiska frågor för ett aktiebolag som avser att ansöka om att dess värdepapper upptas till handel på en reglerad marknad. I det sammanhanget aktualiseras såväl bolags- som börsrättsliga regler. Särskild uppmärksamhet ägnas regleringen av aktiemarknadsbolagens prospekt.

Under kursen behandlas även rättsliga och praktiska frågor som har att göra med de fortlöpande skyldigheter som uppkommer då ett bolags värdepapper upptagits till handel på en reglerad marknad. I detta sammanhang behandlas regler om informationsgivning samt regleringen av bolagsstyrning i ett aktiemarknadsbolag. Dessutom behandlas insiderproblematiken samt regleringen av marknadsmissbruk.

I ett avslutande moment fokuseras på sammanslagningar och uppköp av aktiemarknadsbolag. Särskild uppmärksamhet ägnas regleringen av offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Under hela kursen uppmärksammas både svensk lagreglering, myndighetsföreskrifter, självreglering, internationell reglering i länder med betydande värdepappersmarknader (främst USA) samt EU-regler av betydelse för aktiemarknadsbolag.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt övningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter lösta i grupp/enskilt förekommer inför seminarierna. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska, litteratur på engelska kan förekomma på kursen

Examination

Examination sker genom deltagande i seminarier samt genom en enskild skriftlig tentamen. Förekommer inlämningsuppgifter inför seminarier ingår de i examinationen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0200 Seminarier 4 hp U, G
0100 Tentamen 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Kurslitteratur kommer att publiceras under fliken "Övriga dokument" ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.