Immaterialrätten i det digitala samhället, 7.5 hp

Intellectual Property Law in the Digital Society, 7.5 credits

747A55

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johannes Lerm

Kursansvarig

Lydia Lundstedt

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 3 (HT 2023) 202339-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 3 (HT 2023) 202339-202343 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
 • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

Affärsjuridisk kandidatexamen 180 hp eller motsvarande
samt
Genomgångna kurser i Fransk/Tysk kommunikation och rättskultur I och II eller motsvarande
eller
Genomgångna kurser Straffrätt och ekonomiska brott, Arbetsrätt och Juridisk och ekonomisk företagsanalys eller motsvarande
samt
Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

 • redogöra för immaterialrättens regelsystem inom olika rättsområden
 • identifiera och lösa praktiskt inriktade juridiska problem inom olika rättsområden
 • redogöra för huvudproblemen inom angivna rättsområden, som kan uppkomma med anledning av digitala tekniker och i digitala miljöer
 • redogöra för rättspolitiska diskussioner inom rättsområdena och ta en motiverad ställning till sådana frågor
 • självständigt i ett vetenskapligt arbete i skrift behandla problemställningar inom området immaterialrätten i det digitala samhället, samt tillämpliga de metoder inom huvudområdet som ämnesvalet aktualiserar
 • muntligt redogöra för och diskutera rättsliga bedömningar och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten samt muntligt redogöra för tillämpning av vetenskapliga bedömningsgrunder för sådan kritik och resultatet av en sådan utvärdering

Kursinnehåll

I kursen behandlas EU-rätt och internationell rätt på temat immaterialrätten i det digitala samhället. Kursen innehåller därtill komparativa inslag, genom att ge utblickar mot andra länders immaterialrättsliga reglering och tillämpning av denna.  Rättsområden som berörs är bl.a. upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt, och därtill hörande lagstiftning om marknadsrätt och om företagshemligheter, samt internationell privaträtt. Kursen inleds med en teoretisk översikt över immaterialrättens områden och regelsystem samt dess praktiska tillämpning. Huvuddelen av kursen ägnas åt fördjupande studier med fokus på särskilt utvalda immaterialrättsliga problem förknippade med digitala miljöer och tekniker, t.ex. Internet, sociala nätverk, datorspel och tjänster som ger tillgång till musik, film och foto.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete och skriftligt arbete.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftlig individuell tentamen, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftligt arbete i grupp, betygsskala: UV
 • framläggning av skriftligt arbete i grupp, betygsskala: UG
 • opposition av skriftligt arbete i grupp, betygsskala: UG

För godkänt betyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på det skriftliga arbetet i grupp.


Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier 1.5 hp U, G
UPPS Skriftlig gruppuppsats 2.5 hp U, G, VG
ARBE Individuellt arbete 0.5 hp U, G
OPPO Opponering 1 hp U, G
TEN2 Skriftlig tentamen 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.